Den ubærl Et år si­den MH370 for­svandt:

Ma­lay­sia Air­li­nes Flight MH370 for­svandt fra ra­darskær­me­ne og flø De for­løb­ne 12 må­ne­der har stort set ude­luk­ken­de rejst spørgs­må

BT - - NYHEDER - Lars Hen­rik Aagaard lha@ ber­ling­s­ke. dk

FLYSTYRT

Det hæv­des, at in­gen send­te en sms, skrev en mail el­ler for­mu­le­re­de en Fa­ce­book- be­sked til de­res kæ­re, ef­ter at ka­bi­ne­dø­ren blev luk­ket, og fly­et gjor­de klar til at taxie ud til start­ba­nen.

Nær­mest som om at en skæb­ne blev be­seg­let, al­le­re­de da ga­te C24 luk­ke­de i Ku­a­la Lum­purs in­ter­na­tio­na­le luft­havn kort ef­ter mid­nat lo­kal tid den 8. marts 2014. For der­ef­ter var der stort set kun tavs­hed. En fru­stre­ren­de, for ik­ke at si­ge skrækind­j­a­gen­de, tavs­hed, der nu har va­ret i 12 må­ne­der.

Klok­ken 00.41 var Ma­lay­sia Air­li­nes Flight 370 i luf­ten. Der var 239 men­ne­sker, her­un­der 12 be­sæt­nings­med­lem­mer, om bord på den 12 år gam­le Bo­e­ing 777. Ved ro­ret sad den 53- åri­ge og me­get er­far­ne kap­ta­jn Za­ha­rie Ah­mad Shah. Ved hans si­de sad den ba­re 27- åri­ge førsteo­f­fi­cer Fa­riq Ab­dul Ha­mi.

Kap­ta­j­nen sty­re­de sik­kert fly­et op i den tro­pi­ske nat over Ma­lac­ca­halvø­en. Kl. 01.01 nå­e­de han mar­chhøj­den på 10.700 me­ter og sat­te kur­sen nord­på mod Bei­jing på dét, der bur­de ha­ve væ­ret en ca. seks ti­mer lang og let­te­re ked­som­me­lig ru­ti­ne­flyv­ning. Men som end­te med at bli­ve hi­sto­ri­ens mest gå­de­ful­de og myteo­ms­pund­ne fly­rej­se.

18 mi­nut­ter se­ne­re, kl. 01.19, lød de sid­ste ord fra co­ck­pit­tet over ra­dio­en til omver­de­nen:

’ Good night. Ma­lay­si­an three se­ven zero.’

På det tids­punkt hav­de fly­et for­ladt fast­lan­det og var på vej ud over Thailand­bug­ten. Hen­sig­ten var, at kap­ta­j­nen el­ler førsteo­f­fi­ce­ren kort ef­ter skul­le ta­ge kon­takt til fly­kon­trol­len i Ho Chi Minh Ci­ty i Viet­nam. Det ske­te al­drig. Til­med gik fly­ets sig­na­l­af­gi­ven­de trans­pon­der død ba­re to mi­nut­ter se­ne­re, kl. 01.21 – for­ment­lig for­di den be­vidst blev sluk­ket. Hvor­ef­ter den sto­re Bo­e­ing- ma­ski­ne for­svandt fra den ci­vi­le luft­farts ra­darskær­me. MH370 var ble­vet usyn­lig.

Mod­stri­den­de for­kla­rin­ger

I de føl­gen­de ti­mer var der til­ta­gen­de hek­tisk kom­mu­ni­ka­tion mel­lem de ma­lay­si­ske og viet­na­me­si­ske kon­trol­cen­tre. Men først en ti­me ef­ter, at fly­et skul­le væ­re lan­det i Bei­jing, ud­send­te Ma­lay­sia Air­li­nes en of­fi­ci­el med­del­el­se om, at MH370 var for­s­vun­det.

De in­for­ma­tio­ner, som ma­lay­si­ske myn­dig­he­der ud­send­te i de føl­gen­de ti­mer og da­ge, var ik­ke ba­re for­vir­ren­de. De var og­så mod­stri­den­de.

Først for­lød det, at fly­et måt­te væ­re for­s­vun­det i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav ud for Viet­nam. Hvor­for en in­tens ef­ter­søg­ning blev igang­s­at i far­van­det. Men 11. marts kom che­fen for det ma­lay­si­ske luft­vå­ben, Tan Sri Rodza­li Daud, med en op­sigtsvæk­ken­de ud­ta­lel­se.

På bag­grund af ana­ly­ser af da­ta fra mi­li­tæ­re ra­dar­sta­tio­ner kun­ne han be­ret­te, at fly­ets pro­fil var ble­vet op­fan­get kl. 02.40 om nat­ten nær øen Pu­lau Perak i Ma­lac­ca­stræ­det – i gi­vet fald en vold­som af­vi­gel­se fra fly­ru­ten. I ste­det for at fly­ve mod nord mod Ki­na hav­de det fo­re­ta­get en u- ven­ding og var der­næst flø­jet til­ba­ge over Ma­lay­sia og di­rek­te ud over ha­vet vest for lan­det.

Se­ne­re sam­me dag be­næg­te­de han at ha­ve sagt no­get så­dant. Men alt ty­de­de på, at der var no­get om snak­ken. Kort ef­ter be­gynd­te ski­be og over­våg­nings­fly og­så at le­de ef­ter vra­gre­ster i Ma­lac­ca­stræ­det og i det he­le ta­get i den nord­li­ge del af Det In­di­ske Oce­an.

Kvin­der i co­ck­pit­tet

Mystik­ken bred­te sig yder­li­ge­re, da ma­lay­sisk po­li­ti en uge ef­ter, at fly­et var for­s­vun­det, til­tvang sig ad­gang til fly­kap­ta­jn Sha­hs hjem for at un­der­sø­ge det for mu­li­ge spor. Sam­ti­dig kom der bil­le­der frem af førsteo­f­fi­cer Ha­mi med ar­men slyn­get om un­ge kvin­der, som han hav­de in­vi­te­ret med ind i co­ck­pit­tet un­der tid­li­ge­re fly­tu­re.

De man­gel­ful­de in­for­ma­tio­ner fik snart net­tet til at svøm­me over af kon­spira­tions­te­o­ri­er:

Fly­et var ved en fejl ble­vet skudt ned un­der en ame­ri­kansk- thailand­sk mi­li­tærø­vel­se.

Det var ble­vet kapret af paki­stan­ske Ta­le­ban- ter­r­o­ri­ster og flø­jet til et hem­me­ligt skjul i et øde om­rå­de af Cen­tra­la­si­en.

Der var ta­le om en de­ci­de­ret cy­ber­kapring, hvor en pas­sa­ger om bord hav­de over­ta­get kon­trol­len med fly­et ved hjælp af en sær­lig avan­ce­ret smartp­ho­ne.

Det var ble­vet kapret af ame­ri­kansk mi­li­tær, for­di der blandt pas­sa­ge­rer­ne var 20 ki­ne­si­ske og ma­lay­si­ske an­sat­te i et mi­kro­chip­fir­ma, som bl. a. ar­bej­de­de for det ame­ri­kan­ske for­svar. De kun­ne væ­re kom­met i be­sid­del­se af top­hem­me­li­ge Pen­ta­gon- op­lys­nin­ger, som de vil­le sæl­ge til ki­ne­sisk mi­li­tær. Føl­ge­lig var fly­et ble­vet over­ta­get og flø­jet til den ame­ri­kan­ske fly­ba­se på den iso­le­re­de og i prin­cip­pet her­me­tisk luk­ke­de ko­ralø Die­go Garcia midt i Det In­di­ske Oce­an.

1)

2)

3)

4)

I prin­cip­pet kan in­gen af dis­se vil­de te­o­ri­er ude­luk­kes, selv om fle­re af dem rej­ser spørgs­må­let: Hvad i al­ver­den vil­le man i gi­vet fald ha­ve gjort ved pas­sa­ge­rer­ne?

En uges tid ef­ter fly­ets for­svin­den tog sa­gen en dra­ma­tisk ven­ding. På bag­grund af ana­ly­ser af et uhy­re sim­pelt ping- sig­nal, som au­to­ma­tisk var ble­vet sendt fra fly­et til sa­tel­lit­ter en gang i ti­men, var det lyk­ke­des at fast­slå, at MH370 var flø­jet vi­de­re i ca. syv ti­mer, ef­ter at det for­svandt fra ra­darskær­me­ne.

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.