’’

BT - - NYHEDER - Tim Clark, top­chef for fly­sel­ska­bet Emira­tes

Hvis der var fuld gen­nem­sig­tig­hed om alt det, som al­le ved, så vil­le vi vi­de me­re. Jeg tror ik­ke, at al­le op­lys­nin­ger er lagt frem

Iføl­ge den før­ste vur­de­ring var det en­ten flø­jet mod nord­vest og kun­ne der­med i prin­cip­pet væ­re nå­et helt frem til den tyndt­be­fol­ke­de cen­tra­la­si­a­ti­ske ør­ken­stat Turk­me­ni­stan. El­ler det var flø­jet næ­sten stik mod syd, hvor­ved det for­ment­lig var styr­tet i ha­vet, må­ske 1.000 km el­ler end­nu læn­ge­re vest for det syd­ve­st­li­ge Au­stra­li­en.

I den føl­gen­de uge tog tek­ni­ke­re på den bri­ti­ske sa­tel­litvirk­som­hed In­mar­sat en ny ma­te­ma­tisk ud­reg­nings­me­to­de i brug i et me­re am­bi­tiøst for­søg på at fast­slå, hvor på klo­den fly­ets små ping­s­ig­na­ler var kom­met fra. Hvor­ef­ter ma­lay­si­ske myn­dig­he­der kun­ne of­fent­lig­gø­re, at fly­et med al sand­syn­lig­hed var styr­tet ned i den syd­li­ge del af Det In­di­ske Oce­an og der­med i et af ver­dens mest øde hav­om­rå­der.

7.000 me­ter dybt hav

Si­den har al ef­ter­søg­ning, først fra over­våg­nings­fly og si­den fra spe­ci­alski­be samt med hjælp af ro­bo­tubå­de og avan­ce­ret so­nar­ud­styr, kon­cen­tre­ret sig om et far­vands­om­rå­de, der er ca. halvan­den gang stør­re end Dan­mark. Men det kan ik­ke ude­luk­kes, at det ma­lay­si­ske fly er styr­tet ned uden for den så­kald­te pri­o­ri­tetszo­ne og der­med i et om­rå­de, der er me­re end ti gan­ge stør­re. El­ler for den sags skyld et helt an­det sted.

Kæm­pe­o­pe­ra­tio­nen, der in­vol­ve­rer lang­som­me­lig, sy­ste­ma­tisk scre­e­ning af hav­bun­den på dyb­der på helt op til 7.000 me­ter, har fo­re­lø­big ko­stet langt over en mil­li­ard kro­ner, først og frem­mest be­talt af Au­stra­li­en og Ma­lay­sia. Alt sam­men i et des­pe­rat for­søg på at fin­de og der­næst bjær­ge fly­et for at fast­slå år­sa­gen til, at det for­svandt. Så en gen­ta­gel­se kan und­gås og en mu­lig sik­ker­heds­brist fjer­nes.

Imens sti­ger vre­den og fru­stra­tio­nen blandt de tal­ri­ge på­rø­ren­de til fly­ets over­ve­jen­de ki­ne­si­ske pas­sa­ge­rer. Al­le­re­de i ja­nu­ar er­klæ­re­de Ma­lay­sia MH370s skæb­ne for en of­fi­ci­el ulyk­ke, hvor­ved for­sik­rings­pro­ces­sen med er­stat­nings­be­løb til på­rø­ren­de kun­ne igang­sæt­tes.

» Men hvor­dan kan de si­ge det, når der ik­ke er no­get be­vis for, at fly­et er styr­tet, « spør­ger Wen Wang Chen,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.