Kys og kram dæ

Bekæmp den sund­heds­ska­de­li­ge stress med enk­le ting i hver­da­gen

BT - - SUNDHED - An­na Ege­ris Kar­stoft hped@ bt. dk

SLAP DOG AF

Pas din søvn. Spis sundt. Og få mas­ser af mo­tion. Det er de ba­sis- råd, der of­te går igen, når men­ne­sker fø­ler sig stres­se­de. Men simp­le ting i hver­da­gen som at gi­ve sin kæ­re­ste et spon­tant kys, sluk­ke for mo­bi­len el­ler at min­de sig selv om, hvad der vir­ke­lig har be­tyd­ning for én, kan fak­tisk re­du­ce­re sit stres­sni­veau mærk­bart.

Et an­det stu­die fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia vi­ser, at det kan vir­ke be­skyt­ten­de at hu­ske på, hvad der vir­ke­lig be­ty­der no­get for én. Folk, der har talt om de­res kæ­re­ste vær­di­er, in­den de bli­ver ud­sat for stress, bli­ver nem­lig ik­ke li­ge så på­vir­ke­de i stres­sen­de si­tu­a­tio­ner som dem, der har talt om li­ge­gyl­di­ge em­ner.

Psy­ko­log og di­rek­tør for Cen­ter for stress Jeanette Bon­ni­ch­sen er ik­ke over­ra­sket over de ame­ri­kan­ske stu­di­ers re­sul­ta­ter. Selv­om det vir­ker ut­ro­lig sim­pelt at skul­le gi­ve et par kram om da­gen for at und­gå stress, så gi­ver det me­ning. For når vi kys­ser brug for, « si­ger Jeanette Bon­ni­ch­sen, der især er be­kym­ret over den må­de, hvor­på te­le­fo­ner­ne kon­stant stjæ­ler vo­res op­mærk­som­hed:

» Li­ge så snart te­le­fo­nen si­ger en lyd, fjer­ner man op­mærk­som­he­den fra det, man sad med, og det er sten­sik­kert med til at dræ­ne vo­res res­sour­cer og be­la­ste hjer­nen. «

Husk per­spek­ti­vet

En stram de­ad­li­ne el­ler en re­pri­man­de fra che­fen kan og­så væ­re kil­der til stress. I så­dan­ne si­tu­a­tio­ner kan det hjæl­pe at min­de sig selv om, hvad der vir­ke­lig er vig­tigt for én her i li­vet.

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.