’’

BT - - SUNDHED - Jeanette Bon­ni­ch­sen, psy­ko­log

Det vi­ser ny ame­ri­kansk forsk­ning.

Go­de råd mod stress er be­lej­li­ge, for dan­sker­nes hø­je stress- ni­veau er igen i sø­ge­ly­set. He­le ugen har TV2 sat fo­kus på fol­ke­syg­dom­men, og det er der god grund til, for me­re end hver an­den dan­sker har følt sig stres­set i lø­bet af det se­ne­ste år. Det vi­ser en Me­ga­fon- må­ling.

Og der er me­get på spil. For den en­kel­te og for sam­fun­det. Iføl­ge Stres­sfor­e­nin­gen fø­ler 500.000 dan­ske­re sig ‘ ud­brænd­te’ på de­res ar­bej­de, og 35.000 er li­ge nu sy­ge­meld­te på grund af stress.

Men der er til­sy­ne­la­den­de me­get, du selv kan gø­re for at und­gå stress, hvis du føl­ger nog­le for­holds­vis simp­le – og må­ske over­ra­sken­de – reg­ler i din hver­dag.

For ek­sem­pel kan det vir­ke be­skyt­ten­de at ha­ve holdt i hånd og kram­met in­den en stres­sen­de be­gi­ven­hed. Et stu­die fra Uni­ver­si­ty of North Ca­ro­li­na vi­ser nem­lig, at folk, der hol­der i hånd og krammer, in­den de ud­sæt­tes for stress, vi­ser fær­re tegn på for­hø­jet hjer­te­fre­kvens og blod­tryk end dem, der ik­ke har haft den­ne næ­re kon­takt. og rø­rer ved hin­an­den, fri­gør hjer­nen hor­monet oxyto­cin.

» Det er et stof, som får os til at slap­pe af, så hvis der er no­gen, man har lyst til at kys­se, kan det væ­re en rig­tig god idé, « si­ger Jeanette Bon­ni­ch­sen.

Kys og kram fun­ge­rer fore­byg­gen­de. Krop­pen har nem­me­re ved at fal­de til ro igen ef­ter en stres­sen­de op­le­vel­se, hvis den var af­slap­pet, in­den stres­sen op­stod.

Te­le­fo­ner stjæ­ler pau­ser­ne

Og­så forsk­nin­gens fo­kus på, at vi kon­stant ‘ er på’ med vo­res smartp­ho­nes, er værd at hol­de øje med, me­ner stres­seks­per­ten. For de små ma­ski­ner er med til at be­rø­ve os vo­res pau­ser.

» Hjer­nen har ik­ke ret man­ge pau­ser, hvor den ik­ke skal præ­ste­re, og dem har vi alt­så

» Hvad be­ty­der en de­ad­li­ne i for­hold til min fa­mi­lie el­ler i for­hold til, at jeg er sund og rask? Det hand­ler om at sæt­te tin­ge­ne i et re­a­li­stisk per­spek­tiv, så man kan pri­o­ri­te­re og age­re hen­sigts­mæs­sigt, « si­ger Jeanette Bon­ni­ch­sen.

Men når man lø­ber om kap med ti­den, kan det væ­re svært at stop­pe op og min­de sig selv om, hvad det nu var, det he­le hand­le­de om. Der­for er det iføl­ge Jeanette Bon­ni­ch­sen vig­tigt at træ­ne sig selv i at væ­re nær­væ­ren­de i sin hver­dag.

» Det er vig­tigt at sør­ge for pau­ser i hver­da­gen, hvor man ven­der til­ba­ge og mær­ker sin krop og tæn­ker på, hvor­dan man egent­lig har det. Så vil det væ­re let­te­re at væ­re i kon­takt med det, der er vig­tigt for en, « si­ger hun.

ER DU STRES­SET? – HER ER DE TY­PI­SKE SYMP­TO­MER

Det er vig­tigt at sør­ge for pau­ser i hver­da­gen, hvor man mær­ker sin krop og tæn­ker på, hvor­dan man egent­lig har det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.