Husk det be­tyd­nings­ful­de

BT - - SUNDHED -

I lø­bet af hver­da­gen er det vig­tigt en gang imel­lem at stop­pe op og min­de dig selv om, hvad der egent­lig be­ty­der no­get for dig. Folk, der har talt om de­res kæ­re­ste vær­di­er, in­den de bli­ver ud­sat for stress, bli­ver nem­lig ik­ke li­ge så på­vir­ke­de af stress som dem, der har talt om ting, de sy­nes var li­ge­gyl­di­ge. F. eks. kan du tæn­ke på men­ne­sker, der be­ty­der no­get for dig, hvis du står i en pres­set si­tu­a­tion på ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.