’ Det var mig, der

Bom­be­man­den fra Bo­ston in­drøm­mer sin skyld

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

RETS­SAG

I tirs­dags be­gynd­te rets­sa­gen mod den 21- åri­ge Dzhok­har Ts­ar­na­ev, bed­re kendt som ’ bom­be­man­den fra Bo­ston Ma­rat­hon’. Og Ts­ar­na­evs ad­vo­kat tog fra be­gyn­del­sen al­le på sen­gen. » Det var ham, der gjor­de det, « sag­de Ju­dy Clar­ke så­le­des til den må­ben­de jury.

Al­le hav­de for­ven­tet, at den un­ge tje­tjen­ske ind­van­drer vil­le næg­te sig skyl­dig. Men på grund af FBIs over­væl­den­de be­vis­ma­te­ri­a­le be­slut­te­de ’ bom­be­man­dens’ ad­vo­kat at in­drøm­me sin kli­ents skyld straks. Og i ste­det vil hun ba­se­re for­sva­ret på, hvor­for han gjor­de, hvad han gjor­de.

Sto­re­bror lok­ke­de

Iføl­ge Ju­dy Clar­ke og Dzhok­har Ts­ar­na­ev var det nem­lig sto­re­bro­de­ren Ta­mer­lan Ts­ar­na­ev, der hav­de lok­ket med ra­di­ka­li­se­ret is­lam og hjer­ne­va­sket sin lil­le­bror til at pla­ce­re de to hjem­mela­ve­de og død­brin­gen­de tryk­ko­ger­bom­ber i ryg­sæk­ke ved må­l­linj­en af Bo­stons år­li­ge ma­ra­ton­løb.

Over 120 blev al­vor­ligt så- ret, da bom­ber­ne sprang med 12 se­kun­ders mel­lem­rum. Godt 50 fik si­den am­pu­te­ret ar­me, ben og fød­der. Og tre - in­klu­si­ve ot­te- åri­ge Martin Ri­chard - blev dræbt.

Og selv­om Dzhok­har Ts­ar­na­ev hav­de si­ne eg­ne til­hæn­ge­re for­an rets­byg­nin­gen med skil­te, der fast­hol­der hans uskyld, og selv­om han var klædt fint på med bå­de slips og jak­ke­sæt, så teg­ne­de rets­sa­gens før­ste fi­re da­ge ik­ke godt for Ts­ar­na­ev og hans ad­vo­kat, der pri­mært kæm­per for at skå­ne sin kli­ent for døds­straf­fen.

Fejre­de med ven­ner

Så­le­des kun­ne jury­en, der pri­mært be­står af mi­dal­dren­de hvi­de mænd og kvin- vid­ner for­tal­te, hvor­dan de ( uden at ind­se det) hav­de set Dzhok­har Ts­ar­na­ev pla­ce­re bom­ber­ne, så kun­ne an­dre i gru­ful­de de­tal­jer be­skri­ve de sce­ner, der fulg­te.

» Jeg kun­ne bog­sta­ve­ligt talt se mi­ne eg­ne knog­ler lig­ge på for­to­vet ved si­den af mig, « sag­de Re­be­kah Gre­gory, der var til­sku­er til ma­ra­ton­lø­bet sam­men med sin fem- åri­ge søn No­ah.

Og Marc Fuca­ri­le, der i dag mang­ler sit høj­re ben, for­tal­te, hvor­dan han for­søg­te at hjæl­pe an­dre, før han for­stod, at han selv var al­vor­ligt sår­et.

Dzhok­har Ts­ar­na­ev blev ef­ter en skud­du­el med po­li­ti­et an­holdt tre da­ge ef­ter bom­be­at­ten­ta­tet. Bro­de­ren blev dræbt un­der skud­du­el­len.

SØN­DAG 8. MARTS 2015

Dzhok­har har og­så si­ne til­hæn­ge­re. Her de­mon­stre­rer to kvin­de­li­ge fans for hans uskyld uden­for rets­byg­nin­gen i Bo­ston. De me­ner, at FBI har ’ op­fun­det’ sa­gen. Fo­to: Reu­ters

Brød­re­ne Ts­ar­na­ev blev fil­met af Bo­stons over­våg­nings­ka

me­ra­er. På ryg­gen har de i hver sin ryg­sæk en hjem­mela

vet bom­be. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.