Ban­ken, avi­sen og de to brød­re

Skan­da­len om stor­ban­ken HSBCs schweizi­ske skat­te­ly har ka­stet sø­ge­ly­set på de stærkt me­di­e­sky bri­ti­ske Barclay- brød­re. Har de gre­bet ind i Daily Te­le­grap­hs dæk­ning af HSBC for at vær­ne om de­res for­hold til ban­ken?

BT - - NYHEDER - Bi­bi Christensen bi­bi@ ber­ling­s­ke. dk

STIL­LE MAGT

Hvor me­get de end øn­sker det, har Fre­de­ri­ck og David Barclay svært ved at hol­de de­res nav­ne ude af pres­sen.

Tvil­lin­ge­brød­re­ne hø­rer til blandt Stor­bri­tan­ni­ens al­ler­ri­ge­ste. Men de­res ry for at væ­re me­re end al­min­de­ligt me­di­e­sky står i iro­nisk kon­trast til, at de selv ejer to af lan­dets mest kend­te me­di­er, den kon­ser­va­ti­ve avis Daily Te­le­graph og uge­ma­ga­si­net The Specta­tor, der og­så hø­rer til på den bor­ger­li­ge fl øj.

Det­te ejer­skab er i de se­ne­ste uger lagt bå­de brød­re­ne og me­di­e­tit­ler­ne til last. For de har el­lers haft ry for ik­ke at blan­de sig i den re­dak­tio­nel­le linje – og blot stil­le krav om ren­ta­bi­li­tet – men nu fy- ger det med an­kla­ger om, at re­dak­tions­le­del­sen på Daily Te­le­graph er ble­vet pres­set til at for­hol­de sig min­dre kri­tisk til stor­ban­ken HSBC.

Det skal an­gi­ve­ligt ha­ve stå­et på si­den 2013, al den stund at Barclay- brød­re­ne selv har haft kæm­pelån ude at svæ­ve i HSBC. Og det er til­sy­ne­la­den­de ble­vet ek­stra mar­kant un­der dæk­nin­gen af en ver­se­ren­de kæm­pe­skan­da­le om HSBCs brug af schweizi­ske bank­kon­ti.

Det snart 81- åri­ge brød­re­par har tid­li­ge­re la­det for­stå gen­nem tals­mænd, at de for­længst er gå­et på pen­sion og ik­ke er in­vol­ve­ret i le­del­sen af de­res bri­ti­ske for­ret­nin­ger, der er lagt i hæn­der­ne på Davids søn, den 58- åri­ge Ai­dan. Ho­ved­par­ten af de­res tid til­brin­ges så­le­des i Mo­na­co el­ler på ka­nalø­en Brecqhou.

Fre­de­ri­ck og David vær­ner så om­hyg­ge­ligt om de­res pri­vat­liv, at der ik­ke er set bil­le­der af dem, si­den de i 2000 blev ad­let af dron­nin­gen for de­res trods alt om­fat­ten­de vel­gø­ren­heds­ar­bej­de. De si­ges at væ­re gan­ske jovi­a­le, men tyr al­li­ge­vel ivrigt til dom­sto­le­ne for at vær­ne om det­te pri­vat­liv – el­ler for at ren­se sig, når de fø­ler sig bag­talt. Hvil­ket de oft e gør.

Ufi ne me­to­der

Og al­li­ge­vel har det ik­ke for­hin­dret, at de­res nav­ne igen og igen hi­ves gen­nem over­skrift er, som sjæl­dent er af po­si­tiv art.

Det gæl­der for ek­sem­pel kon­sta­te­rin­gen af, at det for­nem­me Ritz Ho­tel i London, som for­ment­lig er per­len i de­res im­pe­ri­um, ik­ke har be­talt bri­tisk virk­som­heds­skat i næ­sten 20 år. Hvil­ket blev blot­lagt i en BBC- ud­sen­del­se for to år si­den, som var tæt på ik­ke at bli­ve vist.

Det gæl­der tre an­dre luksus­ho­tel­ler i London, The Con­naught, Cla­rid­ges og The Ber­ke­ley, som har gi­vet an­led­ning til en stri­be rets­sa­ger mel­lem brød­re­ne og en an­den ejer, der igen be­skyl­der dem for ufi ne me­to­der. Og det gæl­der po­stor­dre­fi rma­et Litt­lewoods, som gen­nem en år­ræk­ke har kørt en moms­sag mod det bri­ti­ske skat­te­væ­sen.

En­de­lig an­kla­ges de og­så for at bru­ge pres­sions­mid­ler over for ind­byg­ger­ne på ka­nalø­en Sark, som de­res egen for­blæ­ste resi­dens på Brecqhou – en ny­byg­get borg i go­tisk stil med egen he­li­kop­ter­lan­de­plads – ad­mi­ni­stra­tivt hø­rer un­der.

Fre­de­ri­ck og David og de­res ot­te an­dre sø­sken­de blev født un­der fat­ti­ge kår. Tvil­lin­ger­ne gik beg­ge ud af sko­len som 16- åri­ge. De slog sig sam­men om et hånd­vær­ker­fi rma, men op­da­ge­de hur­tigt, at der kun­ne tje­nes pen­ge på at hand­le med ejendomme, spe­ci­elt ho­tel­ler, som har lagt grun­den til de­res for­mue.

Ik­ke mindst si­ges de hur­tigt at ha­ve ud­vik­let en sans for at spot­te en god han­del ved at op­kø­be fi rma­er, split­te dem op og sæl­ge uøn­ske­de de­le fra. El­ler ved at slå til, når an­dre vel­ha­ve­re er rø­get ind i pro­ble­mer.

Ba­re me­get pri­va­te

For ek­sem­pel over­tog de i 1992 avi­sen The Eu­ro­pe­an fra døds­bo­et eft er den skan­da­li­se­re­de avis­fyr­ste Ro­bert Maxwell, hvil­ket dog blev et sjæl­dent dyrt be­kendt­skab. Avi­sen luk­ke­de i 1998 eft er at ha­ve ko­stet dem om­kring 200 mio. dol­lar.

Et par år se­ne­re var det lan­dets stør­ste bil­for­hand­ler­kæ­de, som blev lem­pet ud af hæn­der­ne på iværk­sæt­te­ren Octov Bo­t­nar, da den­ne måt­te fl yg­te til Schweiz med en skat­tesag hæn­gen­de over ho­ve­d­et.

På sam­me vis med ak­tie­kon­trol­len over Cla­rid­ges, Con­naught og Ber­ke­ley, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.