Kul­tur HÅB MIDT I FAT

Fol­kekir­kens Nød­hjælp er ude med ras­lebøs­ser­ne til land­s­ind­sam­ling i dag. I den for­bin­del­se var or­ga­ni­sa­tio­nens am­bas­sa­dør, san­ge­r­in­den Bar­ba­ra Mo­le­ko, i Ugan­da. Det var hårdt – og in­spi­re­ren­de

BT - - KULTUR - Rik­ke Bjer­ge ri­jo@ bt. dk

LAND­S­IND­SAM­LING

Tvang­sæg­te­skab, om­skæ­ring, vold, po­li­tisk eks­klu­sion. Så­dan er li­vet for man­ge kvin­der rundt om i ver­den. Der­for væl­ger Fol­kekir­kens Nød­hjælp at fo­ku­se­re på kvin­ders ret­tig­he­der ved land­s­ind­sam­lin­gen i dag, der me­get ram­men­de og­så er In­ter­na­tio­nal Kvin­de­dag.

Am­bas­sa­dør for nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­nen er den 28- åri­ge dan­ske san­ge­r­in­de Bar­ba­ra Mo­le­ko, der er ak­tu­el med sing­len ’ Gør mig lyk­ke­lig’, sin med­vir­ken i TV2s ’ Top­pen af pop­pen’ og som pa­nel i ’ Mads og mo­nopo­let’ på P3.

Hun er net­op hjemvendt ef­ter en uge i Ugan­das brænd­punk­ter for at sæt­te fo­kus på kvin­der, der be­hø­ver hjælp, og som vil få gavn af støt­te­kro­ner­ne. Og tu­ren var en øjenåb­ner.

» Jeg fandt frem til i mit eget sind, at dét med at sy­nes, det er synd for an­dre men­ne­sker, ik­ke nyt­ter no­get som helst. Selv­føl­ge­lig var der me­gen fat­tig­dom og hunger­s­nød. Men jeg be­mær­ke­de, at folk ar­bej­de­de med det, de hav­de, og det var dybt in­spi­re­ren­de, « ly­der det fra Bar­ba­ra Mo­le­ko til BT.

Ulig­hed på tæt­te­ste hold

Hen­des mor er en dansk nød­hjælps­ar­bej­der, fa­de­ren er fra Syd­afri­ka, og der­for er san­ge­r­in­den op­vok­set i Mozam­bique og Syd­afri­ka og har op­le­vet ulig­hed på tæt­te­ste hold.

» Vi kan ik­ke få ens ret­tig­he­der, det kom­mer ik­ke til at ske, det er uto­pi. Så jeg tror, det er vig­tigt, at man ar­bej­der ud fra det punkt, at al­le men­ne­sker skal ha­ve bed­re ret- tig­he­der. Livskva­li­te­ten skal for­bed­res, « si­ger hun og fort­sæt­ter:

» Det er ik­ke synd for no­gen, og hvis man får dår­lig samvit­tig­hed og tæn­ker på dem som søl­le stak­ler, un­der­mi­ne­rer man et men­ne­skes ka­rak­ter og per­so­na. I ste­det skal man fo­ku­se­re på, at folk skal ha­ve det bed­re. Vi skal ha­ve øjen­kon­takt og in­for­ma­tion, « slår hun fast. tørsti­ge børn, og jeg glem­mer al­drig en bed­ste­mor, der gik med en lil­le ba­by, som skreg og ik­ke kun­ne stop­pe af bar sult, « si­ger hun om de bar­ske op­le­vel­ser.

» Al­li­ge­vel hand­ler det i den grad om at værds­æt­te det, man har – ik­ke at se dem som søl­le stak­ler. Vi skal se dem som men­ne­sker, hvis livskva­li­tet skal for­bed­res, « un­der­stre­ger hun. fin, og jeg blev be­skyt­tet mod man­ge ube­ha­ge­lig­he­der, men jeg kun­ne godt mær­ke, at jeg blev be­fri­et af at flyt­te til Dan­mark, « hu­sker hun.

Med den bag­grund lå sva­ret li­ge til høj­re­be­net, da Fol­kekir­kens Nød­hjælp for nog­le må­ne­der si­den spurg­te, om hun vil­le væ­re ny am­bas­sa­dør. Den trav­le san­ge­r­in­de tak­ke­de straks ja.

» Jeg er glad for at væ­re i en kampag­ne, der kom­mer ud til så man­ge men­ne­sker, så der er mid­ler til vir­ke­lig at gø­re en for­skel, « si­ger Bar­ba­ra Mo­le­ko, der og­så selv skal ud med ras­lebøs­sen i dag.

Vå­ben er fjer­net

På sin tur til Ugan­das nord­li­ge brænd­punk­ter i sid­ste må­ned så hun nem­lig med eg­ne øj­ne, hvor me­get gavn støt­ten gør.

» Ind­til for blot fem år si­den hav­de re­gio­nen væ­ret i und­ta­gel­ses­til­stand, og man­ge af de små lands­by­er hav­de kørt de­res eg­ne love og re­gel­sæt. Si­den er der sket rig­tig me­get på kort tid. Folk har få­et fjer­net de­res vå­ben, og kvin­der har få­et ta­le­ret. Ja, ta­le­ret! Ind­til for fem år si­den måt­te kvin­der ik­ke eje land og måt­te ik­ke ta­le i stør­re for­sam­lin­ger, « si­ger hun.

Li­ge­som det i dag er 105 år si­den, dan­ske kvin­der mød­tes for at kæm­pe for de­res ret­tig­he­der, sker der og­så frem­skridt for kvin­der­ne i Ugan­da i dis­se år.

» Et af de ord, kvin­der­ne der­u­de brug­te om sig selv, var, at de fø­ler sig em­powe­red. Ved hjælp af un­der­vis­ning og op­lys­ning fra Fol­kekir­kens Nød­hjælp og lo­kal­or­ga­ni­sa­tio­ner har de få­et det mar­kant bed­re. De har, sam­men med de­res mænd, få­et en bal­last til at bli­ve me­re be­vid­ste om kvin­ders ret­tig­he­der. Den ud­vik­ling gi­ver håb om for­an­dring. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.