Kan­ni­bal- komedie

BT - - TV - GYSERKOMEDIE 15: 00 07: 30 11: 10 19: 20 21: 00 13: 25 18: 15 18: 50 00: 10- 05: 15 09: 15 16: 40

Kunst­ma­le­ren Lars Ol­af­ssen var en­gang kunst­ver­de­nens nye sto­re håb, men eft er en ulyk­ke har han ik­ke kun­net ma­le og er ha­stigt på vej ud i glem­sel. Hans agent, Ron­ny, for­sø­ger des­pe­rat at få ham til at ma­le igen, og han skaff er ham et job på en kunstsko­le ved Ko­da La­ke i Ca­na­da i hå­bet om, at luft for­an­drin­gen vil få Lars i gang igen. Kunstsko­len er me­get afh æn­gig af en rig vel­gø­rer, som desvær­re net­op er af­gå­et ved dø­den. Be­tin­gel­sen for at sko­len vil ar­ve hen­des for­mue er, at de skal ta­ge sig godt af hen­des sæ­re nevø, Ed­die, der er stor, stærk og stum – men sam­ti­dig en eje­god tos­se, hvis der alt­så ik­ke er no­get, der foru­ro­li­ger ham. Lars ind­le­der et ven­skab med Ed­die, men må snart kon­sta­te­re, at den stum­me kæm­pe har en mørk si­de – når Ed­die går i søv­ne, for­vand­ler han sig til en ag­gres­siv kan­ni­bal! Ved sy­net af Ed­di­es lem­læ­ste­de of­re gen­vin­der Lars sin in­spira­tion og ma­ler sit beds t kunst­værk til da­to. Det­te væk­ker den smuk­ke Les­lies in­ter­es­se

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: i Lars, og han har der­for ik­ke an­det valg end i kun­stens og kær­lig­he­dens navn at la­de Ed­die gå i søv­ne igen ... og igen ...! ( 6’ eren)

( T) Rio Ri­ta. Amr. komedie fra 1942. ( T) Show Bo­at. Amr. mu­si­cal fra 1951. ( T) Rhap­so­di. Amr. ro­man­tisk dra­ma fra 1954. ( T) 30 se­kun­der over Tokyo. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1944. Op­rør i Te­xas. Ame­ri­kansk western fra 1952.

Seks skud fra hof­ten. Ame­ri­kansk western fra 1967. ( T) Spi­nout. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1966. TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Qu­en­tin Ta­ran­ti­no. ( T) TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Jo­hn Le­gu­iza­mo. ( T) Fly­kaprer om bord. Ame­ri­kansk ka­ta­stro­fe­film fra 1972. ( T) Do­ctor Zhi­va­go. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1965. Nat- tv.

Dan­ske Thu­re Lind­hart kan op­le­ves i rol­len som kunst­ma­le­ren Lars, der får sig en uhyg­ge­lig ven i gy­ser­ko­me­di­en ” Ed­die: The Sle­epwal­king Can­ni­bal” fra 2012.

Fo­to: SBS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.