SOV­JET KLAR MED ATOM­BOM­BE

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 65 år si­den 1950:

LØVEN 22.07 - 22.08 Din hand­le­kraft er helt i top, og du kan med for­del bru­ge den til at frem­me di­ne in­ter­es­ser, hvad en­ten det er pri­vat el­ler ar­bejds­mæs­sigt. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er fo­kus på ting og sa­ger om­kring sø­sken­de, na­bo­er el­ler men­ne­sker, som du ar­bej­der sam­men med. No­gen har brug for din hjælp. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Der er fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger el­ler an­det, som har en vær­di for dig. Bank, for­sik­ring el­ler an­dre lig­nen­de in­stan­ser vil ba­ne en ny vej for dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til en dag, hvor du er me­re føl­som, sen­si­tiv, sår­bar og nær­ta­gen­de end sæd­van­ligt, så pas li­ge på. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det vil ik­ke nyt­te no­get, at du klan­drer an­dre for dår­lig op­før­sel. Det vil hand­le om, at du selv skal læ­re at bli­ve me­re to­le­rant og tå­l­mo­dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 En spæn­ding mel­lem Ve­nus og Plu­to til dit tegn in­di­ke­rer, at der er sær­lig fo­kus på di­ne pen­ge­sa­ger samt om­kring dit kær­lig­heds­liv. Slip kon­trol­len! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du le­ver op til den, du in­derst in­de godt ved du er, jo me­re vil du op­da­ge, at di­ne om­gi­vel­ser har brug for di­ne ord og hold­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en dej­lig, ro­lig og føl­som dag, hvor alt vil gå eft er den plan, som du har lagt. I aft en får du dog en skøn over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:****

102). ( Svær 88). ( Mid­del 21). ( Nem

Sov­je­tu­ni­o­nen in­for­me­rer of­fi­ci­elt om, at lan­det har sin før­ste funk­tions­dyg­ti­ge atom­bom­be klar. Bil­le­det her er af USA’s atom­bom­be­an­greb på den ja­pan­ske by Na­ga­saki i 1945. Bomb­nin­ger­ne af Hiros­hi­ma og Na­ga­saki er før­ste og ene­ste gang, atom­vå­ben er ble­vet brugt i krig. Mel­lem 150.000 og 250.000 blev dræbt.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.