Pia OL­SEN DYHR

BT - - SØNDAG -

Fi­re ord, der be­skri­ver dig? Skal vi væn­ne os til, at ter­r­or­fryg­ten er en del af hver­da­gen i Dan­mark? Hvad bur­de du en­gang ha­ve gjort?

Dit livs dra­ma­er?

Hvad er du god til? Hvad er du knap så god til? Hvad la­ve­de du i tirs­dags kl. 08? Hvis du kun­ne få op­fyldt tre øn­sker, hvad skul­le de så væ­re?

Mor, po­li­ti­ker, plig­top­fyl­den­de og no- bulls­hit. På en må­de ja, for den op­le­vel­se i Kø­ben­havn for­svin­der ik­ke fo­re­lø­big. Men vi skal ik­ke væ­re ut­ryg­ge. Vi skal le­ve vi­de­re. Læst til læ­ge i ste­det for statskund­skab. Føds­len af min dat­ter var me­get vold­som, så det er klart i top­pen. Det næst­stør­ste er nok min fars død, som og­så var me­get vold­som, da han fi k en hjer­ne­blød­ning og var i ko­ma i et sty kke tid eft er. Hur­ti­ge be­mærk­nin­ger, at ana­ly­se­re si­tu­a­tio­ner og fø­re po­li­ti­ske for­hand­lin­ger. Og i det me­re lav­prak­ti­ske at strik­ke og ba­ge ka­nel­bol­ler. Til at væ­re sjov – jeg vil­le så ger­ne kun­ne kom­me med en sjov be­mærk­ning li­ge­som Søvn­dal, men jeg er nok lidt me­re al­vor­lig ge­ne­relt. Da holdt jeg mø­de med Dansk Me­tals for­mand Claus Jensen om den dan­ske mo­del og om, hvor­dan den bli­ver un­der­mi­ne­ret af la­ve løn­nin­ger og rin­ge ar­bejds­vil­kår. At SF får et godt valg, så vi kan kæm­pe vi­de­re for vo­res po­li­tik, at Palæsti­na får en selv­stæn­dig stat og le­ver si­de om si­de fre­de­ligt med Is­ra­el, at vi får en bed­re dag­pen­gere­form – og helt pri­vat: En læn­ge­re fe­rie med min mand og dat­ter.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.