VI­DEN­SKAB. DK KRE­A­TI­VE EV­NER KAN TILLÆRES

BT - - SØNDAG - Kunst­ne­re bli­ver al­drig fær­di­ge med at læ­re. Fo­to: Iris

Kre­a­ti­vi­tet er ik­ke no­get guds­gi­vent, men sna­re­re en ar­bejds­me­to­de, du kan til­læ­re, kon­klu­de­rer for­ske­re fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i en ny un­der­sø­gel­se. » Det er en ar­bejds­til­gang, som al­le kan bru­ge, men som kræ­ver, at man lø­ben­de ud­vik­ler sin hånd­værks­mæs­si­ge kun­nen, sin vi­den og sin ri­si­ko­vil­lig­hed, « si­ger lek­tor Ta­ti­a­na Che­mi, der for­sker i kunst­ne­ri­ske læ­re­pro­ces­ser og kre­a­ti­vi­tet ved Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Først og frem­mest er det vig­tigt, at du selv tror på, at du kan væ­re kre­a­tiv, for­tæl­ler for­sker­ne. Du skal væ­re pa­rat til at be­gå man­ge fejl og ud­stil­le dig selv.

Man læ­rer af si­ne fejl

» Det er vig­tigt, at man ta­ger fejl­ta­gel­ser­ne al­vor­ligt og in­klu­de­rer dem i læ­re­pro­ces­sen. For hvis man ik­ke fejl­er, så læ­rer man ik­ke no­get nyt – og det er så­dan, kre­a­ti­ve men­ne­sker tæn­ker, « si­ger Ta­ti­a­na Che­mi.

Der­næst skal du væl­ge et hånd­værk, som du vir­ke­lig vil me­stre, og for­plig­te dig selv til at bli­ve bed­re til det.

Og­så selv­om det er hårdt ar­bej­de.

» Man skal he­le ti­den læ­re om det hånd­værks­mæs­si­ge – alt­så om, hvil­ke værk­tø­jer har du til rå­dig­hed, og hvor­dan kan du bru­ge dem? Og man skal og­så he­le ti­den læ­re at bli­ve bed­re til at få nye idéer. Kunst­ne­re bli­ver al­drig fær­di­ge med at læ­re, « for­tæl­ler Ta­ti­a­na Che­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.