N – DER HE­LE TI­DEN KOM HAM TIL GO­DE

BT - - SØNDAG -

og­le be­gi­ven­he­der er så skel­sæt­ten­de, at vi hu­sker, hvor vi var, da vi fi k at vi­de, hvad der var sket. Ter­r­or­an­gre­bet 11. sep­tem­ber 2001 er en af dis­se be­gi­ven­he­der. At­ten­ta­ter­ne i Kø­ben­havn lør­dag den 14. og søn­dag den 15. fe­bru­ar er en an­den. He­le be­folk­nin­gen kan i 14 ti­mer føl­ge med i den stør­ste menneskejagt i Dan­mark i ny­e­re tid, mens den ud­spil­ler sig for rul­len­de tv- ka­me­ra­er. li­ge­som nyheds­si­tes kon­stant op­da­te­rer dan­sker­ne på si­tu­a­tio­nen. Ud­fal­det ken­der vi: To dø­de ci­vi­le, seks sår­e­de be­tjen­te og en død ter­r­o­rist.

Ryste­de po­li­ti­ke­re ta­ler i de eft er­føl­gen­de da­ge først om sam­men­hold, om de­mo­kra­ti, yt­rings­fri­hed, kær­lig­hed og åben­hed. De ta­ger til be­gra­vel­ser og bi­sæt­tel­ser, hyl­der po­li­ti­et og sør­ger med of­re­nes eft er­lad­te.

Men snart be­gyn­der lan­dets fol­ke­valg­te at lan­ce­re ter­r­or­pak­ker. Først op­po­si­tio­nen og si­den re­ge­rin­gen. Un­der over­skrift en ‘ Et stærkt værn mod ter­ror’ præ­sen­te­rer re­ge­rin­gen med stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt ( S) i spid­sen 12 til­tag, som eft er an­gre­be­ne i Kø­ben­havn og Pa­ris skal sik­re, at ‘ de myn­dig­he­der, som står vagt om vo­res sik­ker­hed, har de red­ska­ber og res­sour­cer, der er nød­ven­di­ge.’

Over fi re år vil re­ge­rin­gen bru­ge 970 mio. kr. på at styr­ke især Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( PET) og For­sva­rets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste ( FE), frem­går det af ud­spil­let.

Omar El- Hus­se­in hed­der man­den, der for al­vor får po­li­ti­ker­ne til at hand­le hur­tigt og frem­stå hand­le­kraft ige.

Omar El- Hus­se­in, en mand, der er født i Dan­mark, som har gå­et i dansk sko­le, som har købt ind dan­ske su­per­mar­ke­der, som har væ­ret i dan­ske fængs­ler, og som ind­skri­ver sig i dan­marks­hi­sto­ri­en, da han sky­der og dræ­ber den 55- åri­ge fi lm­mand Finn Nør­gaard og den 37- åri­ge Dan Uzan i de kø­ben­havn­ske ga­der, in­den han selv fal­der om­kuld i sit eget blod eft er en vold­som sk­ud­veks­ling mod Po­li­tiets Ak­tions­styr­ke.

Det sker få hund­re­de me­ter fra fa­de­rens bopæl i ho­ved­sta­den.

Ad­færds­van­ske­lig og tru­en­de

Men som BT kan af­slø­re i dag, så kom ter­r­or­an­gre­bet langt­fra ud af den blå luft . En gen­nem­gang af sa­gen vi­ser, at al­le re­le­van­te myn­dig­he­der i det fi nt­ma­ske­de dan­ske vel­færds­sy­stem er ble­vet ad­va­ret om Omar El- Hus­se­in. Til at be­gyn­de med er han ad­færds­van­ske­lig i sko­len, hvor han ud­vi­ser upas­sen­de og tru­en­de ad­færd over for de an­dre ele­ver. Se­ne­re bli­ver han ind­brud­styv og kniv­stik­ker, in­den han som ra­di­ka­li­se­ret mor­der en­der si­ne da­ge som ‘ sta­tens fj en­de num­mer ét’.

BT kan i dag af­slø­re helt nye op­lys­nin­ger i sa­gen om ter­r­o­ri­sten, der bli­ver født 11. sep­tem­ber 1992 i Dan­mark.

Iføl­ge Omar El- Hus­se­in selv er han vok­set op i en al­min­de­lig fa­mi­lie, hvor hver­ken han el­ler lil­le­bro­de­ren mang­ler no­get. Hans palæsti­nen­si­ske for­æl­dre bor, da fa­de­ren i 1992 får dansk stats­bor­ger­skab, i Vor­ding­borg på Sjæl­land, men fa­mi­li­en fl yt­ter, in­den Omar El- Hus­se­in be­gyn­der i fol­ke­sko­len, til Kø­ben­havn, hvor den slår sig ned i Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro. sat­te bo­lig­om­rå­der, den så­kald­te ghet­to­li­ste, som Mi­ni­ste­ri­et for By, Bo­lig og Land­di­strik­ter står bag, li­ge­som den kri­mi­nel­le ind­van­drer­ban­de ‘ Bro­t­has’ hø­rer til i om­rå­det.

I klas­se­væ­rel­set på Rå­d­mands­ga­des Sko­le på Nør­re­bro, hvor Omar El- Hus­se­in skal læ­re at læ­se, skri­ve og reg­ne, har læ­rer­ne svært ved at sty­re dren­gen. Hans mor ind­kal­des til en sam­ta­le, hvor ud­for­drin­ger­ne bli­ver lagt på bor­det, hu­sker den da­væ­ren­de skole­le­der Li­se Eg­holm:

» Han var så umu­lig, at jeg sam­men med hans klas­se­læ­rer holdt et mø­de med mo­de­ren. Jeg sag­de til hen­de, at der var pro­ble­mer, og at hun måt­te ret­te ind. Men jeg un­der­stre­ge­de, at vi sam­men skul­le fi nde en løs­ning, « si­ger Li­se Eg­holm, der er tid­li­ge­re skole­le­der på Rå­d­mands­ga­de Sko­le, hvor Omar El- Hus­se­in går i fem­te klas­se i et år.

Karl Smart

Li­se Eg­holm si­ger, at Omar El- Hus­se­in ger­ne ‘ vil­le over­ta­ge ter­ri­to­ri­et’ over for de an­dre fem­te­klas­ser, og at han ‘ var en Karl Smart’.

» Han var det på en ube­ha­ge­lig må­de, og det kun­ne vi ik­ke li­de. Han var én, der la­ve­de det, man ik­ke måt­te, og gik rundt og tru­e­de de an­dre ele­ver og spil­le­de smart. Det var der­for, at vi var nødt til at re­a­ge­re, « si­ger hun.

Mo­de­ren re­a­ge­rer iføl­ge Li­se Eg­holm ved at si­ge, at hun ik­ke kan kla­re Omar og vil sen­de ham til Jor­dan.

» Jeg sag­de til hen­de, at det måt­te hun ik­ke gø­re. Men hun var helt fast be­slut­tet på, at han skul­le genop­dra­ges i Jor­dan, « for­tæl­ler Li­se Eg­holm, der hu­sker, at mo­de­ren bar tørklæ­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.