’’

BT - - SØNDAG -

Jørn Vestergaard, pro­fes­sor i straff eret

Omar El- Hus­se­in bli­ver nem­lig idømt to års fængsel i de­cem­ber 2014, men han an­ker dom­men.

An­kesa­gen er be­ram­met til at kom­me for lands­ret­ten i au­gust i 2015, og da han har sid­det va­re­tægts­fængs­let i næ­sten et år, in­den han får sin dom, vil en stad­fæ­stel­se af by­ret­tens dom for ‘ sær­lig grov vold’ be­ty­de, at han kom­mer til at sid­de halvan­det år i va­re­tægts­fængsel.

I så fald vil Omar El- Hus­se­in ha­ve krav på er­stat­ning, for­di han vil ha­ve sid­det me­re end to tred­je­de­le af ti­den. Og for at und­gå et er­stat­nings­krav væl­ger lands­ret­ten at løsla­de ham eft er kun li­ge over et års af­so­ning.

» Han bur­de sid­de i fængsel li­ge nu, og så skul­le hans an­kesag væ­re be­hand­let i lø­bet af marts el­ler april, så han al­drig var ble­vet løsladt. Og hvis han eft er en af­gø­rel­se i lands­ret­ten sta­dig ‘ kun’ var dømt for grov vold, så skul­le han ha­ve sid­det i fængsel frem til maj. Og så kun­ne man ha­ve holdt øje med ham un­der prø­ve­løsla­del­sen, « si­ger Jørn Vestergaard, der er pro­fes­sor i straff eret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Vold el­ler for­søg på mand­drab

Dom­men er og­så op­sigtsvæk­ken­de på en an­den må­de: De tre juri­di­ske dom­me­re og de seks næv­nin­ge er nem­lig stærkt ue­ni­ge om, hvor hård dom­men skal væ­re. Skal han døm­mes for ’ sær­lig brutal og grov vold’ el­ler ‘ for­søg på mand­drab’. Af­gø­rel­sen er tæt på fi ft y- fi ft y: To juri­di­ske dom­me­re og to næv­nin­ge me­ner ik­ke, at Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in har til hen­sigt at dræ­be i S- to­get og stem­mer der­for for, at han bli­ver fri­fun­det for den stren­ge­re pa­ra­graf.

En juri­disk dom­mer og fi re næv­nin­ge me­ner til gen­gæld, at han må ha­ve væ­ret vi­den­de om, at off eret kan dø af ger­nin­gen, og der­for skal døm­mes for ’ for­søg på mand­drab’. Det gi­ver ty­pisk fem års fængsel. Omar El- Hus­se­in kan dog ik­ke døm­mes eft er den stren­ge pa­ra- graf, for­di det vil kræ­ve, at fi re næv­nin­ge og to juri­di­ske dom­me­re stem­mer for det. Med an­dre ord: Stem­mer ba­re én af de juri­di­ske dom­me­re for, at han skal døm­mes for ’ for­søg på mand­drab’, så hav­de Omar El- Hus­se­in sid­det i et fængsel nu.

Slip­per for men­ta­lun­der­sø­gel­se

Der­u­d­over slip­per Omar El- Hus­se­in og­så for en men­ta­lun­der­sø­gel­se. Un­der rets­sa­gen for­kla­rer han, at han for­veks­ler off eret med en an­den, og se­ne­re for­kla­rer han, at han li­der af angst og pa­ra­noia.

» Der var god grund til at få ham men­ta­lun­der­søgt, eft er at han i stærk psy­kisk uli­ge­vægt hav­de kniv­stuk­ket en til­fæl­dig og fuld­stæn­dig sa­ge­s­løs per­son, « si­ger Jørn Vestergaard.

Han hæft er sig i det he­le ta­get ved, at tviv­len gen­nem he­le for­lø­bet er kom­met Omar El- Hus­se­in til go­de.

» Man ta­ger de ud­sagn, der kom­mer fra ham, for go­de va­rer. Så si­ger han ’ jeg har rø­get lidt hash, og det er jeg holdt op med’ og så har man re­a­ge­ret ved at si­ge ’ det var da godt’. Så har han væ­ret op­pe at slås med no­gen i fængs­let og sagt ’ det skal jeg nok la­de væ­re med en an­den gang’. Man får ik­ke gra­vet så dybt, som det hav­de væ­ret øn­ske­ligt, selv­om det al­tid er let at væ­re bag­klog, « si­ger Jørn Vestergaard

Til­ba­ge står, at Kø­ben­havns Kom­mu­ne, Kri­mi­nal­forsor­gen og PET ken­der til Omar ElHus­se­in, in­den han be­går sin hand­lin­ger.

» Alt, hvad der kun­ne gå galt, gik galt, « si­ger pro­fes­sor Jørn Vestergaard, der til­fø­jer:

» Punkt for punkt er det kom­met frem, at man ik­ke fi k gre­bet ind i ti­de. Kon­tra­fak­tisk kan man si­ge, at det al­drig bur­de væ­re kom­met der­til, at han be­gik ter­ror, hvis man hav­de gre­bet ind i ti­de. «

Hvad der i sid­ste en­de fi k den nu af­dø­de Omar El- Hus­se­in til at dræ­be to og såre seks, ved vi ik­ke, men me­get pe­ger i ret­ning af, at ger­nin­ger­ne i is­la­mis­mens navn blev ud­ført af en ra­di­ka­li­se­ret ung mand, der gik må­l­ret­tet eft er en Muham­med- teg­ner og det jø­di­ske sam­fund.

Is­la­mi­stisk fre­dags­bøn på Nør­re­bro

Da­gen før dra­be­ne går han iføl­ge DR til fre­dags­bøn i den is­la­mi­sti­ske moské på Heim­dals­ga­de på Nør­re­bro, hvor ima­men fra ta­ler­sto­len tord­ner mod jø­der og op­for­drer til ’ krig’ mod jø­der.

Vi får al­drig Omar El- Hus­se­ins eg­ne ord om bag­grun­den for hans blo­di­ge ger­nin­ger, men vi ved i dag, at ad­var­sels­lam­per­ne hos cen­tra­le dan­ske myn­dig­he­der blin­ke­de. Der var ba­re in­gen, der greb ind.

BT har væ­ret i kon­takt med Omar El- Hus­se­ins far, men han har ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.