Den umu­li­ge drøm

BT - - SØNDAG -

2

Sto­re bøl­ger

1

Det kol­de vand

BEN LECOM­TE

Først og frem­mest er jeg far, og som far er jeg op­ta­get af mi­ne børns frem­tid, for som vi al­le ved, er vo­res livsstil ik­ke bæ­re­dyg­tig. Og jeg vil ik­ke sid­de pas­siv hen og over­dra­ge an­sva­ret for vo­res mil­jø­be­last­ning til mi­ne børn. Vi kan al­le gø­re en for­skel, når vi har ind­set, hvor­dan vi kan ta­ge bed­re va­re på vo­res mil­jø og vo­res eget øko­lo­gi­ske fod­af­tryk – fo­re­ta­ge små, dag­lig­dags æn­drin­ger og in­spi­re­re an­dre til at gø­re det sam­me.

Pla­nen er at svøm­me i ot­te ti­mer og der­på hvi­le ud på ledsa­gebå­den de re­ste­ren­de 16 ti­mer af døg­net. Lecom­te vil bru­ge snor­kel og svøm­me­fød­der un­der den for­ven­tet 180 da­ge lan­ge svøm­me­tur, men in­gen form for kun­stig op­drift. Pro­jek­tet har gan­ske ri­me­ligt få­et nav­net The Lon­gest Swim, og hen­sig­ten er at ska­be op­mærk­som­hed om bæ­re­dyg­tig­hed ge­ne­relt og or­ga­ni­sa­tio­nen The Cli­ma­te Group me­re spe­ci­fikt. » Man kan ud­mær­ket svøm­me i sto­re bøl­ger, så læn­ge de ik­ke bry­der over dig og tvin­ger dig un­der vand i læn­ge­re pe­ri­o­der, « si­ger Lecom­te. På sin svøm­me­tur over At­lan­ter­ha­vet op­le­ve­de han bøl­ger på op til ti me­ters høj­de. Og da føl­gebå­dens elek­tro­mag­ne­ti­ske felt ( se Ha­jer) kun rak­te 20 me­ter ud, måt­te han hol­de sig tæt ved bå­den og så­le­des ri­si­ke­re at bli­ve slyn­get ind mod skro­get. Lecom­te vil trods den var­me hav­strøm i læn­ge­re tid op­hol­de sig i vand, som er un­der 15 gra­der varmt. Her vil han væ­re iført op til fi­re to mil­li­me­ter tyk­ke vå­d­drag­ter, for det gæl­der om at und­gå un­der­af­køling ( hy­po­ter­mi). Det er en sænk­ning af krop­pens ker­ne­tem­pe­ra­tur, som med­fø­rer et grad­vist tab af ev­nen til at tæn­ke klart og be­væ­ge sig. Den på­gæl­den­de kan der­for selv væ­re uvi­den­de om be­ho­vet for første­hjælp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.