’ ’

BT - - SØNDAG -

Men det gi­ver blot så me­get de­sto me­re grund til at skri­ve et fy­sisk brev, me­ner Ka­ren Vi­ste­sen.

» Et hånd­skre­vet brev vi­ser, at der er lagt ind­sats og tan­ke bag. Det er ik­ke ba­re en mail el­ler en sms, der hur­tigt er sendt af sted. Hånd­skrift si­ger me­get om en per­son, og skri­ver man til­med på et smukt styk­ke brev­pa­pir og put­ter det i en fi n ku­vert, kan mod­ta­ge­ren ik­ke und­gå at bli­ve glad og rørt, « si­ger Ka­ren Vi­ste­sen, der un­der­stre­ger, at man skal væl­ge si­ne ord med om­hu.

» Man skal tæn­ke på sin mod­ta­ger, når man skri­ver. Man skal ik­ke tu­re frem med eg­ne længs­ler og be­hov, men i ste­det frem­hæ­ve nog­le kva­li­te­ter ved den an­den, som man godt kan li­de. Det er jo al­tid dej­ligt med go­de kom­pli­men­ter. Jeg sy­nes, to­nen i vo­res sam­fund er ble­vet så hård, og vi er ble­vet så kol­de og dår­li­ge til ro­man­tik. Vi må me­get ger­ne væ­re me­re kær­li­ge og fl ir­te lidt me­re, « si­ger hun.

De hvi­de styk­ker pa­pir for­an lek­tio­nens del­ta­ge­re er eft er­hån­den ble­vet fyldt ud. Med sir­li­ge hånd­skrev­ne bog­sta­ver i blå, rød og sort blæk. ’ Min el­ske­de Mat­hil­de’, står der øverst på ét af bre­ve­ne.

» Nu skal I ba­re gå ud i ver­den og gi­ve je­res kæ­re­ste­bre­ve til de hel­di­ge mod­ta­ge­re, « si­ger Ka­ren Vi­ste­sen.

» Og så vil jeg ba­re op­for­dre jer til at bli­ve ved med at skri­ve kæ­re­ste­bre­ve. Jeg lover, at I vil få en hel mas­se til­ba­ge. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.