MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Født 30. novem­ber 1971 i Val­lens­bæk. SF- po­li­ti­ker, der har væ­ret med­lem af Fol­ke­tin­get si­den fol­ke­tings­val­get i 2007. I ok­to­ber 2011 blev hun ud­nævnt til han­dels- og in­ve­ste­rings­mi­ni­ster i Hel­le Thor­ning- Sch­midts re­ge­ring. I au­gust 2013 blev hun trans­port­mi­ni­ster. I ja­nu­ar 2014 med­del­te da­væ­ren­de SF- for­mand An­net­te Vil­helm­sen, at par­ti­et trå­d­te ud af re­ge­rin­gen. An­net­te Vil­helm­sen trå­d­te til­ba­ge, og Pia Ol­sen Dyhr blev ud­nævnt som ny par­ti­for­mand. Kun­ne læ­se som fem- årig

Jeg vok­se­de op i Val­lens­bæk, som var et vel­ha­ver­kvar­ter, hvor in­gen var på kon­tant­hjælp – de fat­tig­ste var folk, som bo­e­de i Høj­strup­par­ken, hvor jeg og to an­dre fra min klas­se bo­e­de. På bil­le­det er jeg på vej i sko­le i før­ste klas­se. Min mor var ren­gø­rings­da­me, og min far ar­bej­de­de i DSB. Jeg var vel lidt af et nør­de­barn, for jeg kun­ne læ­se, da jeg be­gynd­te i sko­len, fem år gam­mel. I sko­len hav­de vi en dans­klæ­rer, som i den grad gjor­de for­skel på os, ud fra hvor vi kom fra. Jeg fi k dår­li­ge ka­rak­te­rer i dansk, for­di mi­ne sti­le ty pisk hand­le­de om Sov­je­tu­ni­o­nen og USA, og det kun­ne min læ­rer ik­ke for­stå . Al­le­re­de i fem­te klas­se var jeg me­get op­ta­get af den kol­de krig og trus­len fra atom­kraft .

1.

Ri­b­bet for alt i Rom

Jeg var 15, og min kæ­re­ste Jesper var 16, da vi tog på In­ter­rail. Her er vi i Ni­ce i Frank­rig. Vo­res even­ty r blev dog desvær­re afb rudt, da vi var i Rom, hvor nog­le rø­ve­de vo­res pen­ge, pas og og al­ting. Men Jesper var ek­stra for­sig­tig, han hav­de sy­et 50 dol­lar ind i et sve­d­arm­bånd, de pen­ge brug­te vi til at kom­me til am­bas­sa­den og fi k skaff et pas og pen­ge igen.

2.

Ban­ge for at få bol­den i ho­ve­d­et

Bå­de min mor og min sø­ster gik til hånd­bold, så det gjor­de jeg og­så. Men jeg var nu ik­ke su­per­god til det, og jeg var pa­nisk angst for at få bol­den i ho­ve­d­et, for­di jeg hav­de bril­ler. Mit fri­tidsjob var at syn­ge i kor i kir­ken, jeg fi k ca. 10 kr. i ti­men til øv­ning, og 30 kr. for at væ­re med til gud­stje­ne­ste. Jeg vil­le kun syn­ge sal­mer, ik­ke i et band, for jeg har in­gen ryt­me, og jeg var hel­ler ik­ke god til at dan­se. Jeg fort­sat­te med kir­kesang, til jeg var 30, og de pi­ger, jeg be­gynd­te sam­men med, fort­sat­te og­så. Det ge­ne­re­de mig ik­ke at stå op tid­ligt søn­dag mor­gen. Da jeg bo­e­de i Kø­ben­havn, syn­tes jeg, det var dej­ligt at stå søn­dag mor­gen ved Nør­report Sta­tion og hø­re fug­le­ne syn­ge, når jeg skul­le af sted mod Val­lens­bæk Kir­ke. Jeg har al­drig væ­ret god til at væ­re læn­ge op­pe, selv da jeg blev stu­dent, kun­ne jeg ik­ke hol­de mig vå­gen eft er klok­ken 2. Og jeg dur hel­ler ik­ke til at drik­ke øl he­le nat­ten.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.