’’

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

JEG BLI­VER VED at læ­se om de man­ge un­ge men­ne­sker, der ik­ke kan få et ar­bej­de, og på sam­me tid hø­rer jeg alt­så mi­ne ven­ner ri­ve sig i hå­ret over, at de ik­ke kan skaff e ar­bejds­kraft til job, der ik­ke en­gang kræ­ver en ud­dan­nel­se. Jeg ved godt, det ik­ke er al­le, der er i stand til at ar­bej­de, men det er da et skis­ma. Og det bli­ver ik­ke et min­dre skis­ma af, at jeg hver dag står med dis­se men­ne­sker i al­de­ren 20- 40 år, som knok­ler – ja, und­skyld – rø­ven ud af buk­ser­ne for at ’ ud­fyl­de luft ’ for no­get, der næp­pe kan reg­nes for en kon­ge­løn. DER ER MAN­GE men­ne­sker der­u­de, som hver dag ud­fø­rer op­ga­ver, som vi må­ske reg­ner for at væ­re ’ luft , der fyl­des ud’ – dem, der pluk­ker to­ma­ter, så vi kan kø­be dem . Dem, der fe­jer ga­den, så vi ik­ke druk­ner i skrald. Dem, der sæt­ter sig og lyt­ter til vo­res gam­le på ple­je­hjem­met . Og dem vil jeg ger­ne hil­se med stør­ste respekt. Det er på ti­de, at vo­res un­ge men­ne­sker læ­rer, at og­så dét ar­bej­de er ære­fuldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.