Vind den ul­ti­ma­ti­ve pi­ge- op­le­vel­se

BT - - REJSER - Lars Johansen ljz@ bt. dk

KON­KUR­REN­CE

Har du en dat­ter el­ler et bar­ne­barn, der er vild med Le­gos pi­ge­se­rie Le­go Fri­ends, så er her chan­cen for at gø­re hen­de til en me­get, me­get glad pi­ge.

I sam­ar­bej­de med Legoland ud­lod­der BT Rej­ser nem­lig nu et op­hold for en pi­ge plus tre af hen­des ve­nin­der i et af de sær­li­ge Le­go Fri­ends- væ­rel­ser, der li­ge nu er ved at bli­ve ind­ret­tet på Ho­tel Legoland i Bil­lund.

Væ­rel­ser­ne er spæk­ket med de­tal­jer, som pi­ger­ne ken­der fra Le­go Fri­ends- æsker­ne. Blandt an­det kan man sove i Oli­vi­as trætop, og gan­gen, hvor de 23 Fri­ends- væ­rel­ser lig­ger, er fyldt med fl ere end 200 sær­li­ge hånd­byg­ge­de Le­go- mo­del­ler.

Bå­de væ­rel­ser­ne og gan­gen er na­tur­lig­vis holdt i det far­ve­u­ni­vers, der ka­rak­te­ri­se­rer Le­go Fri­ends- se­ri­en.

Ud­over over­nat­nin­gen, der fi nder sted 21.- 22. marts, er der et spæn­den­de og sjovt pro­gram med blandt an­det beauty sa­lon, cupca­ke- py­nt­ning, tur til La­lan­dia i Bil­lund og py­ja­m­a­s­par­ty med fi lm­hyg­ge.

Så­dan del­ta­ger man

Din dat­ter el­ler dit bar­ne­barn skal sen­de en email til os på rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk, hvor hun skri­ver nav­ne­ne på i

Om Le­go Fri­ends- væ­rel­ser­ne Læs me­re om Ho­tel Legoland her: legoland. dk. Le­go Fri­ends- uni­ver­set. Der­u­d­over skal hun skri­ve sit eget navn, al­der og te­le­fonum­mer, hvor hun kan kon­tak­tes, hvis hun vin­der den lod­træk­ning, vi fo­re­ta­ger mel­lem al­le de kor­rek­te svar.

Hun kan skri­ve til os til og med fre­dag 13. marts, hvor­eft er vi træk­ker en vin­der, som får di­rek­te be­sked.

Du kan læ­se me­re om, hvad præ­mi­en be­står af, i bok­sen ved si­den af bil­le­det her­over.

En over­nat­ning i Le­go Fri­endsvæ­rel­se for én vin­der + tre ve­nin­der fra 21.- 22. marts 2015

Mø­de med Le­go Fri­ends- pi­ger­ne Le­go Fri­ends- over­ra­skel­ser Cupca­ke- py­nt­ning Tur til La­lan­dia Eks­klu­siv frokost/ aft ens­mad Beauty sa­lon med an­sigts­ma­ling Le­go Fri­ends- wor­ks­hop Dan­ce off med de » rig­ti­ge « Le­go Fri­ends- ve­nin­der

Film­hyg­ge med storskærm, sæk­ke­sto­le og rig­tig py­ja­m­a­s­par­ty stem­ning Mor­gen­mad Bil­let­ter til Le­go Fri­ends- event i Legoland 6.- 7. maj 2015

En over­nat­ning i et for­æl­dre­væ­rel­se med plads til vin­der­pi­gens to for­æl­dre, der og­så får for­plej­ning un­der op­hol­det Gæ­ster­ne kan blandt an­det over­nat­te i Oli­vi­as Trætop­hus og hil­se på kat­ten Fe­lix og hund­en Scar­lett. Der er 23 væ­rel­ser i alt. Der kan bo to børn og to voks­ne på al­le væ­rel­ser. Hvert væ­rel­se rum­mer 10 spe­ci­al­de­sig­ne­de ele­men­ter fra Le­go Fri­ends- uni­ver­set. For ek­sem­pel Le­go Fri­ends­hår­tør­rer, - bør­ste, - me­dal­jer og - som­mer­fug­le. Den lil­la­far­ve­de ho­tel­gang er døbt Heart­la­ke Ci­ty

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.