Pubcrawl for foo­di­es Stor­by:

BT - - REJSER - Thomas Brun­strøm rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

GA­STRO­NO­MI

Det ir­ske køk­ken. Er det ik­ke ba­re st­u­v­ning, kål og kar­to­f­ler i al­le af­skyg­nin­ger?

Sva­ret er nej.

Be­vi­set får man, hvis man be­gi­ver sig ud på en Fab Food Trail i Dublin, som ud­over at væ­re en ga­ve til ma­ven er en glim­ren­de må­de at op­le­ve den ir­ske ho­ved­stad på.

Food Trail er i prin­cip­pet det sam­me som en tra­di­tio­nel byvan­dring med gu­i­de. Bort­set fra, at gu­i­den mest ta­ler om mad­hi­sto­rie og - kul­tur, og at man i ste­det for at stop­pe op hver tien­de mi­nut for at kig­ge på en byg­ning, stop­per op hvert tien­de mi­nut for at få no­get at spi­se el­ler drik­ke.

Ru­ten kan va­ri­e­re, men da BT Rej­ser er med, be­gyn­der tu­ren med te, hjem­me­bagt so­da­brød og hjem­mela­vet abri­kos­mar­me­la­de på Café Jo­ly, der lig­ger i Na­tio­nal Library of Ire­lands byg­nin­ger. Her­ef­ter er det vi­de­re til She­ri­dans Che­e­se­mon­gers, hvor man sæl­ger en ræk­ke lo­kalt pro­du­ce­re­de oste, blandt an­dre en sil­ke­blød gou­da, en tung ched­dar, der bli­ver hæn­gen­de i mund­hu­len læn­ge og – tak­ket væ­re en bon­de i Cork, der for ny­lig har in­ve­ste­ret i 250 bø­f­ler – frisk bøf­fel­mælks­mozza­rel­la.

Rø­ver­hi­sto­ri­er og whi­sky

Tu­ren fort­sæt­ter til The Pep­per Pot Ca­fe, hvis ejer er uma­n­er­ligt pas­sio­ne­ret om­kring si­ne ba­gels og de­res fyld af lo­kalt­fan­get og rø­get laks.

Vi­de­re til The Swan Bar, en af Dubl­ins 12 til­ba­ge­væ­ren­de pu­b­ber fra Vi­cto­ri­a­ti­den, hvis ejer Se­an Lynch by­der på bå­de rø­ver­hi­sto­ri­er og irsk whi­sky i rund­hån­de­de mæng­der.

Først­nævn­te hand­ler blandt an­det om det lil­le, del­vist af­luk­ke­de rum kal­det » The snug « i pu­b­bens ene hjør­ne. Det var her, kvin­de­li­ge gæ­ster i Vi­cto­ri­a­ti­den nød de­res pints – det var ik­ke de­ci­de­ret ulov­ligt for dem at gå på pub, men der blev dog set skævt til kvin­der, der drak al­ko­hol.

Næ­st­ef­ter Schweiz er Ir­land den na­tion i ver­den, hvor man spi­ser mest cho­ko­la­de per ind­byg­ger – ik­ke mindst for­di cho­ko­la­de er ble­vet me­get mo­der­ne de sid­ste par år, og et væld af små pro­du­cen­ter er duk­ket op i Ir­land.

Så næ­ste stop på rund­t­u­ren er Co­co Ate­li­er, der har alt, hvad suk­ker­hjer­tet kan be­gæ­re af fyld­te cho­ko­la­der, cho­ko­la­deis og varm ka­kao.

Pøl­se­horn med chut­ney

Stre­et food har iføl­ge da­gens gu­i­de, Evel­e­en Coy­le, som og­så er Food Trails stif­ter, i man­ge år væ­ret be­græn­set til fish‘ n’chips el­ler bur­ge­re, men er nu ved at blom­stre op i Dublin.

Det un­der­stre­ges blandt an­det af en så­kaldt food­truck fra Lol­ly and Cooks i Ge­or­ge’s Stre­et Arca­de, der ser­ve­rer Dublin Sa­va­ge Saus­a­ge Rolls. Det er en art pøl­se­horn, men ik­ke af den lidt tør­re va­ri­ant, man ken­der fra bør­ne­fød­sels­da­ge. Det er der­i­mod en saf­tig hjem­mela­vet pøl­se med chut­ney, sen­nep­skorn og sal­vie svøbt i en syn­digt vels­ma­gen­de but­ter­dej.

Tu­ren slut­ter i det kæm­pe­sto­re mad­tem­pel Fal­lon & Byr­ne. Med restau­rant på øver­ste eta­ge, » food­hall « i stu­e­e­ta­gen og i kæl­de­ren en vin­kæl­der. Sidst­nævn­te er en­de­stop for mad­rund­t­u­ren og hjem­me­bagt brown­bre­ad med irsk pan­cet­ta sid- ste må­l­tid. Med et glim­ren­de glas rød­vin der­til.

En rund­t­ur med Dublin Food Trail va­rer to en halv ti­me, ko­ster cir­ka 400 kr. og kan boo­k­es på fab­food­trails. ie/ dublin- ta­sting- trail

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.