1.334 kr. For­år i Eu­ro­pa

Ko­ster en di­rek­te bil­let Kø­ben­havn- Wi­en t/ r med Au­stri­an Air­li­nes med ud­rej­se 10. april og hjem­rej­se 13. april. Luft­hansa fly­ver fra Bil­lund via Frank­furt for 1.929 kr. t/ r

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE Fra Har­ry Pot­ter før­ste gang selv ta­ger med to­get til trold­mands­sko­len, til han som vok­sen sam­men med Ron og Her­mio­ne vin­ker far­vel til næ­ste ge­ne­ra­tion af trold­mandslær­lin­ge, er det mør­ke­rø­de loko­mo­tiv nr. 5972, » Olt­on Hall « , ble­vet brugt som Hogwarts Eks­press. Hvor­når: Åb­ner 19. marts In­fo: wb­stu­di­o­tour. co. uk Hvor­når: In­fo:

Turist­boom og nye se­vær­dig­he­der:

hed­der den sto­re ud­stil­ling fra det schweizi­ske æg­te­par Art­hur og He­dy Ha­hn­lo­ser- Büh­lers sam­ling. Æg­te­par­ret køb­te sam­tids­kunst i åre­ne 1906 til 1936, og ef­ter Art­hurs død sam­le­de ar­vin­ger­ne al­le vær­ker­ne i Vil­la Fl­ora Win­ter­hur. Si­den 1995 har der væ­ret of­fent­lig ad­gang til sam­lin­gen og Vil­la Fl­ora i Schweiz. Li­ge nu kan man imid­ler­tid op­le­ve et par hund­re­de af vær­ker­ne med blandt an­dre Cézan­ne, van Gogh, Renoir, Ma­net og Ma­tis­se og ik­ke mindst Félix- Edou­ard Val­lot­ton på ud­stil­lin­gen i Ham­bur­ger Kunst­hal­le.

Ind­til 16. au­gust ham­bur­ger- kunst­hal­le. de

Den nor­ske ho­ved­stad har haft end­nu et år med frem­gang for turis­men. An­tal­let af over­nat­nin­ger er ste­get med syv pct. i 2014 og har der­med run­det fi­re mil­li­o­ner. Frem­gan­gen bak­kes godt op af by­ens ud­bud af nye ho­tel­ler i bou­tique- sti­len, f. eks. det helt ny­renove­re­de og mil­jø­ven­li­ge Thon Rozen­krantz, som åb­ne­de i ef­ter­å­ret ved Ting­hu­set i cen­trum, og det ny­byg­ge­de The Thief på Tjyv-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.