’’

BT - - DANSK FINALE- SØNDAG - Car­sten Mo­gen­sen

vi er go­de i dag ( i går, red.), så vi glæ­der os me­get til i mor­gen ( i dag, red.)

Mat­hi­as Boe kun­ne og­så selv mær­ke det, man som til­sku­er kun­ne se, nem­lig at dan­sker­ne fik det men­tale over­tag over ja­pa­ner­ne.

» Vi hæn­ger for me­get i før­ste sæt, hvor det bli­ver for blødt og for pænt. I an­det sæt får vi tryk­ket me­re til og får kla­sket me­re til den fra bag­linj­en. Når de mi­ster lidt selv­til­lid, er der en ver­den til for­skel på, hvor­dan de spil­ler, og det kun­ne man og­så se i dag, « si­ger Mat­hi­as Boe til TV2 Sport.

Med sej­ren er det dan­ske mak­ker­par nu i de­res tred­je fi­na­le i den pre­sti­ge­fyld­te All Eng­land- tur­ne­ring.

» Det er vo­res tred­je fi­na­le, og det er svært at for­kla­re, hvor­for det her er spe­ci­elt. Men det be­ty­der me­get for os. Jeg sy­nes og­så, vi er go­de i dag ( i går, red.), så vi glæ­der os me­get til i mor­gen ( i dag, red.), « si­ger Car­sten Mo­gen­sen til TV2 Sport.

Mixed doub­len skuf­fe­de

Der­u­d­over stod da­gen på en om­gang klø til de to an­dre dan­ske doub­ler, der spil­le­de se­mi­fi­na­ler­ne tid­li­ge­re på da­gen. Hver­ken mixed doub­len Joachim Fischer/ Chri­stin­na Pe­der­sen el­ler her­redoub­len Mads Con­rad- Pe­ter­sen/ Mads Pi­e­ler Kol­ding kun­ne gø­re Jan Ø. Jør­gen­sen og Boe/ Mo­gen­sen kun­sten ef­ter. De tab­te de­res se­mi­fi­na­ler mod hen­holds­vis et in­do­ne­sisk og ki­ne­sisk par.

Den stør­ste skuf­fel­se må til­skri­ves mixed doub­len Fischer/ Pe­der­sen, som var se­e­det som to­er i tur­ne­rin­gen, mens de­res mod­stan­der­par var se­e­det som num­mer fi­re.

Hel­ler ik­ke det use­e­de­de par Mads Con­rad- Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding kun­ne fort­sæt­te for­men ef­ter par­rets sejr i kvart­fi­na­len. De blev slå­et ud af de use­e­de­de ki­ne­se­re Fu Hai­feng og Zhang Nan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.