Stå­le Sol­bak­ken

BT - - SUPERLIGA -

Det nu­væ­ren­de FCK- hold er mar­kant sva­ge­re end de sto­re år­gan­ge fra 2006 og 2010?

» Det er sva­ge­re, men kan bli­ve li­ge så godt. De to sto­re år­gan­ge, som du kal­der dem, var ble­vet grad­vist byg­get op over to- tre år. Det hold, vi har nu, har væ­ret sam­men i fi re må­ne­der, så det er ty­de­ligt, at der sta­dig er et styk­ke vej at gå, før de er op­pe på ni­veau. Med de rig­ti­ge be­slut­nin­ger om­kring hol­det kan det bli­ve li­ge så godt som de hold, der gjor­de det så godt i Cham­pions Le­ague. «

FCKs be­sty rel­se kal­ku­le­rer med bå­de Cham­pions Le­ague og mester­skab, er det ik­ke ut­ro­vær­digt?

» Den slags går i fa­ser. Ak­tu­elt ser det svært ud, men om et år er det det må­ske ik­ke . Vi skal ha­ve sto­re mål­sæt­nin­ger i FCK, og de skal end­da helst væ­re ul­ti­ma­ti­ve. Der­for skal vi selv­føl­ge­lig gen­vin­de mester­ska­bet, og vi vil og­så me­get ger­ne til­ba­ge i Cham­pions Le­ague. Det er ik­ke sand­syn­ligt at kla­re det i før­ste for­søg, men at vi kom­mer til at gø­re det, er jeg ik­ke i tvivl om. Og der­for er det ik­ke ut­ro­vær­digt.

Et dansk hold i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let er en il­lu­sion med det ni­veau, der ken­de­teg­ner den dan­ske Su­per­liga i dis­se år?

» Nej. «

Du er stag­ne­ret som træ­ner si­den din før­ste re­ge­rings­tid i klub­ben?

» Nej, tvær­ti­mod. Jeg er en me­get bed­re træ­ner i dag. Blandt an­det for­di jeg har få­et me­re er­fa­ring fra et år i Bun­des­liga­en. Jeg har byg­get tre FCK- hold op, og jeg kom­mer til at byg­ge et fj er­de, der er li­ge så godt som de fo­re­gå­en­de. Vi er syv må­ne­der in­de i pro­ces­sen, og vi bli­ver bed­re. Jeg kan ik­ke se an­det, end at jeg er en bed­re træ­ner i 2015, end jeg var, før jeg for­lod FCK. «

Du var bed­re be­skyt­tet i det gam­le FCK med en le­del­ses­struk­tur, hvor Flem­m­ing Øster­gaard teg­ne­de bu­tik­ken udadtil, og hvor Ni­elsChri­sti­an Holm­strøm stod for at sty re den sport­s­li­ge sek­tor?

» Næh, man kan ven­de det om og si­ge, at da træng­te jeg må­ske me­re til be­skyt­tel­se i vir­ke­lig­he­den. Nu er jeg me­re be­vidst om de me­ka­nis­mer, der er med til at sty­re en fod­bold­klub og har ik­ke helt det sam­me be­hov. «

FCK mang­ler kul­tur­bæ­re­re i trup­pen?

» Ik­ke enig. Der er spil­le­re, som er kom­met til­ba­ge til hol­det, der bæ­rer FCK- kul­tu­ren i dag, og så er der yder­li­ge­re nog­le, der er i fuld ud­vik­ling på den front. Zanka, Dela­ney, Ni­co­lai Jør­gen­sen og Chri­sti­an Poul­sen er det uden for ba­nen. Vi har en des­u­den en del le­der­ty­per i trup­pen. «

Det er nem­me­re at væ­re træ­ner i FCK end i Brønd­by?

» Det er mu­ligt. Men jeg har al­drig væ­ret træ­ner i Brønd­by, så det er svært at si­ge. «

Thomas Frank er den mest pres­se­de træ­ner af jer to li­ge nu?

» Så­dan ser jeg ik­ke på det. Jeg kan for­stå, at Jan Bech Andersen – den ’ stær­ke mand i Brønd­by’ – har sagt, at han bak­ker Thomas Frank op. Det, sy­nes jeg, er fi nt. Der er ta­le om to klub­ber, som hver især har haft svært ved at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne. «

New Firm er min­dre vig­tig nu, hvor FCM er ble­vet en magt­fak­tor i Su­per­liga­en?

» For­kert. Det er et der­by, som le­ver sit helt eget liv, uan­set om der er ind­byr­des guld­kamp el­ler ej. Vi har mød­tes i en po­si­tion som num­mer syv og ot­te og al­li­ge­vel truk­ket over 30.000 til­sku­e­re i Par­ken. Det si­ger alt om kam­pens vig­tig­hed hos vo­res fans. «

FCK går på ba­nen som monster­fa­vo­rit mod et Brønd­byhold, der har fi re ka­ran­tæ­ne­ram­te pro­fi ler?

» Der er in­gen stor­fa­vo­rit i et der­by. Der vil al­tid væ­re en vis ud­jæv­ning al­li­ge­vel på sel­ve da­gen, og nok må Brønd­by und­væ­re Da­rio Du­mic, men i mi­ne øj­ne er der ik­ke så stor for­skel på ham og ek­sem­pel­vis Martin Ørnskov. Ka­h­len­berg er det stør­ste tab for Brønd­by på da­gen, men jeg tror sta­dig, det bli­ver en me­get li­ge, tæt og in­tens kamp. Desvær­re, haha. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.