PÅ­STAND

Kø­ben­hav­ner­der­by sva­rer FCK- ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken og Brønd­byu­den for­dums guld­g­lans

BT - - SUPERLIGA -

SSØØNNDDAAGG 8 8. M. MARATRST 2S0 210515 af Dan­marks mest eks­po­ne­re­de virk­som­he­der. Men når man ik­ke har prø­vet det før, kan man na­tur­lig­vis ik­ke væ­re for­be­redt på alt. Lad os ba­re si­ge, at jeg er ble­vet nog­le er­fa­rin­ger ri­ge­re. «

Det er svært at gen­nem­fø­re en læn­ge­re­sig­tet pro­ces, når man og­så skal sør­ge for at ska­be re­sul­ta­ter?

» Nej, det er det ik­ke. Men vo­res ud­for­dring som fod­bold­træ­ne­re er, at det er sinds­sygt vig­tigt bå­de at hol­de et øje på ud­vik­lings- og re­sul­tatspo­ret. Vi skal bå­de fo­ku­se­re på at vin­de hver ene­ste we­e­kend og sam­ti­dig und­gå stag­na­tion. Vi sø­ger kon­ti­nu­i­tet og for at nå det, skal vi ha­ve fun­da­men­tet i or­den. «

Me­di­er­ne – her­un­der BT – læg­ger et uri­me­ligt pres på en mo­der­ne fod­bold­træ­ner?

» Hmm. Det er et godt spørgs­mål. Det sto­re pres er en præ­mis, og den skal hånd­te­res på bedst mu­lig må­de. Hvis man ik­ke kan li­de det, skal man nok ik­ke væ­re fod­bold­træ­ner. «

Det er nem­me­re at væ­re træ­ner i en klub som FCK end BIF?

» Haha. Det er med af­stand de to stør­ste klub­ber i Dan­mark. Sto­re for­vent­nin­ger, stor hi­sto­rie. Der er for­skel­lig­he­der i de to klub­ber, men sel­ve dag­lig­da­gen er nok ret me­get det sam­me. «

New Firm er min­dre vig­tig nu, hvor FCM er ble­vet en magt­fak­tor i Su­per­liga­en?

» FCM er en magt­fak­tor li­ge p. t. Men man er først en rig­tig magt­fak­tor i Su­per­liga­en, når man har vun­det mester­ska­bet tre år i træk el­ler væ­ret en fast be­stand­del af top­pen i en lang år­ræk­ke. «

SU­PER­LIGA, 20. RUN­DE

I dag, kl. 15.00 ( TV3+) LÆS ME­RE OM NEW FIRM

PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.