Thomas Frank

BT - - SUPERLIGA -

Den klub i Su­per­liga­en med næst­stør­ste trans­fer­bud­get skal og­så lig­ge to­er el­ler me­get tæt på?

» Enig. Spe­ci­elt når tin­ge­ne sker over tid. Hvis man har næst­størst bud­get, gi­ver det og­så til­sva­ren­de for­ud­sæt­nin­ger i trup­pen, men hvor stor skal skel­let mel­lem pen­ge­nes num­mer to og tre væ­re, før der er er mærk­bar for­skel? Man kan ik­ke for­vand­le pen­ge til no­get, der ba­re vir­ker øje­blik­ke­ligt. Hel­dig­vis er det ik­ke ma­ski­ner, men men­ne­sker og kul­tur, vi har med at gø­re. Et af­gø­ren­de spørgs­mål er, hvor­når pen­ge­ne slår igen­nem, når man har væ­ret ved et nul­punkt. Vi er 20- 21 må­ne­der in­de i en pro­ces, og vi er al­le over­be­vi­ste om, at vi kom­mer hen, hvor vi ger­ne vil væ­re, for­di vi gør tin­ge­ne på den rig­ti­ge må­de. Og så li­ge en vig­tig de­tal­je, når vi ta­ler næst­hø­je­ste bud­get: Der er in­gen avi­ser, der har de rig­ti­ge tal på no­gen klub­ber.

De tre rø­de kort fra je­res se­ne­ste to kam­pe er ud­tryk for fru­stra­tion og mang­len­de di­sci­plin i trup­pen?

» Nej og nej. Vi har stil­let op til at væ­re me­re kom­pak­te og ag­gres­si­ve i vo­res du­el­spil end i eft er­å­ret. Det kan man godt få fl ere kort af. Hvis vi ser på de rø­de kort, er det tre for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner. Da­rio ( Du­mic, red.) la­ver en fejl, Chri­sti­an Nør­gaards er et ud­tryk for fru­stra­tion og træt­hed eft er 120 mi­nut­ters spil i Ha­der­s­lev, og El­man­der gør det ba­re nemt for dom­me­ren at træff e sin be­slut­ning. «

Det gib­ber æng­ste­ligt i dig, når di­rek­tør Jan Bech Andersen rin­ger på mo­bi­len eft er en tabt kamp?

» He­he. Nej, det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at vi har en god og tæt di­a­log og har haft det gen­nem he­le pro­ces­sen med Brønd­by. «

Det har væ­ret over­væl­den­de for dig at fi nde ud af, hvad der kræ­ves og for­ven­tes af en træ­ner for BIF?

» Man gør sig al­tid nog­le fo­re­stil­lin­ger in­den et nyt job. For­sø­ger at for­be­re­de sig bedst mu­ligt på de ud­for­drin­ger, job­bet in­de­bæ­rer, så jeg har selv­føl­ge­lig og­så væ­ret be­vidst om, at jeg vil­le bli­ve en off ent­lig per­son i en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.