Kri­se i Kø­ben­hav

BT - - SUPERLIGA -

ITIDE OG ISÆR i uti­de ta­les der om kri­se i for­skel­li­ge klub­ber. Der ta­les i sær­de­les­hed om kri­se i Brønd­by og FC Kø­ben­havn. De to klub­ber er ik­ke ale­ne de stør­ste, men og­så de to klub­ber som de fl este in­ter­es­se­rer sig for. Der­for er det og­så dem, der er de mest at­trak­ti­ve at ta­le om på tv og bru­ge spal­te­plads på i avi­ser­ne.

FCK og Brønd­by har liga­ens hø­je­ste spil­ler­bud­get­ter og bør na­tur­lig­vis og­så lig­ge i den ab­so­lut­te top, og når de ik­ke gør det, ja, så er der re­elt ta­le om kri­se.

Nor­malt er man for tid­ligt ude, for over tid ret­ter tin­ge­ne sig ty­pisk, men net­op i år, hvor man me­get tid­ligt sy­nes at kun­ne fast­slå, at FCK ik­ke bli­ver me­ster, og Brønd­by ik­ke får me­dal­jer, er det vel ret­ti­digt at ta­le om kri­se.

Kri­se be­ty­der som be­kendt ven­de­punkt. Og det kan man må­ske så glæ­de sig over i de to sto­re klub­ber. LAD OS PRØ­VE at dyk­ke ned og vur­de­re, hvor sto­re pro­ble­mer, man net­op nu har, og om der er grund til at tro på, at man er i stand til at ven­de si­tu­a­tio­nen og op­fyl­de mål­sæt­nin­ger­ne in­den læn­ge.

In­den læn­ge be­ty­der for beg­ge klub­bers ved­kom­men­de næ­ste sæ­son. AT FCK HEL­LER ik­ke vandt guld sid­ste år, for­stær­ker kri­sen, men der er sik­kert for­stå­el­se for, at det ta­ger en sæ­son at få et helt nyt hold med man­ge re­la­tivt un­ge spil­le­re spil­let ind, så læn­ge at ska­der­ne be­græn­ses til sølv.

En po­kal­ti­tel vil og­så vir­ke dul­men­de, og Stå­le Sol­bak­ken pri­o­ri­te­rer na­tur­lig­vis den­ne tur­ne­ring væ­sent­ligt hø­je­re end nor­malt.

Præ­sta­tio­ner­ne i årets tre før­ste kam­pe har over­be­vist mig om, at FCK har no­get stort i ven­te de næ­ste sæ­so­ner. Blot sav­ner de i den grad en re­gu­lær målsco­rer. BRØND­BYS SI­TU­A­TION FO­RE­KOM­MER langt me­re al­vor­lig.

De har ik­ke vun­det guld si­den sæ­so­nen 2004- 05, hvor de i øv­rigt og­så nap­pe­de po­ka­len.

De har end ik­ke i en ene­ste sæ­son væ­ret bed­re pla­ce­ret end ær­ke­ri­va­ler­ne i det mel­lem­lig­gen­de år­ti, hvil­ket i pa­ren­tes be­mær­ket er den pe­ri­o­de, Stå­le Sol­bak­ken har re­ge­ret FC Kø­ben­havn. In­klu­si­ve pe­ri­o­den hvor han var mid­ler­ti­digt ud­sta­tio­ne­ret i Tys­kland og Eng­land.

De sid­ste ti år i Brønd­by har re­elt væ­ret en lang pa­ra­de med træ­ner­fy­rin­ger, nedryk­nings­fa­re, for­mandsog be­sty­rel­ses­pro­ble­ma­tik­ker,.

Med und­ta­gel­se af en po­kal­ti­tel i 2009 har pe­ri­o­den kun budt på en suc­ces­op­le­vel­se. Nem­lig da Brønd­by på mest dra­ma­ti­ske vis undslap nedryk­ning i Hor­sens for et par sæ­so­ner si­den.

Tan­ken var at ven­de til­ba­ge til de gam­le dy­der og ud­vik­le eg­ne spil­le­re til første­hol­det, som skul­le spil­le fi nt og fl adt, og til net­op det­te se­tup an­sat­te man Thomas Frank, men man er af for­skel­li­ge år­sa­ger fl yg­tet fra det på stort set al­le fron­ter.

I de se­ne­ste tre trans­fer­vin­du­er er der købt mar­kan­te pro­fi ler og me­get dy­re spil­le­re, som trup­pen i dag er over­svøm­met af.

Der­for er det selvsagt ek­stra skuf­fen­de, at en yd­myg mål­sæt­ning om at vin­de me­dal­jer i den­ne sæ­son al­le­re­de så tid­ligt i sæ­so­nen sy­nes ure­a­li­stisk.

Sam­ti­dig har kun få af dis­se dyrt ind­køb­te stjer­ner lyst op, og in­gen har funk­let. DA­NI­EL AG­GER HAR dog de­mon­stre­ret sit ni­veau, når han har spil­let, men han har væ­ret li­ge så oft e ude af hol­det som i star­top­stil­lin­gen, og det er i det stør­re per­spek­tiv spørgs­må­let, i hvil­ket om­fang det styr­ker el­ler svæk­ker hel­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.