’’

BT - - SUPERLIGA -

Han er en gi­gant, og pro­ble­met er na­tur­lig­vis, hvis han ik­ke kan spil­le kon­ti­nu­er­ligt, at selv de man­ge an­dre sto­re spil­le­re bli­ver gan­ske små. Så­le­des le­des hol­det i hans man­ge fra­vær af dvær­ge, der ik­ke har til­stræk­ke­lig gen­nem­slags­kraft

Ka­h­len­berg og Puk­ki har oft e vist go­de in­di­vi­du­el­le tak­ter, men man­ge har svig­tet, og de fl este har på de­res bed­ste da­ge blot præ­ste­ret som or­di­næ­re su­per­lig­a­spil­le­re, hvil­ket re­sul­ta­ter­ne og stil­lin­gen net­op vid­ner om.

De to klub­ber er ik­ke ale­ne de stør­ste, men og­så de to klub­ber som de fl este in­ter­es­se­rer sig for

DET SKAL RET­FÆR­DIG­VIS si­ges, at Brønd­by i de to før­ste Su­per­liga­kam­pe har præ­ste­ret ac­cep­ta­belt mod to van­ske­li­ge mod­stan­de­re, men sta­tus er et po­int og en uds­mid­ning af DBU Po­ka­len af Søn­derjy­ske.

Yder­li­ge­re salt i sår­et må det væ­re, at rin­ge di­sci­plin i de se­ne­ste to kam­pe be­ty­der, at Brønd­by i kam­pen mod FC Kø­ben­havn må und­væ­re Jo­han El­man­der, Thomas Ka­h­len­berg, Da­rio Du­mic og Chri­sti­an Nør­gaard.

Så det er ik­ke kun på bag­grund af hi­sto­rik­ken, der for­tæl­ler om blot en sejr til Brønd­by i Par­ken i se­ne­ste 23 op­gør, og det var net­op til­ba­ge i 2004- 05, at FC Kø­ben­havn er kæm­pe­fa­vo­rit i New Firm an­no marts 2015.

Brønd­by er en fan­ta­stisk klub med kulis­ser, fans, sta­dion og en at­mos­fæ­re, der kan til­træk­ke spil­le­re og træ­ne­re fra øver­ste hyl­der. Klub­ben bør præ­ge top­pen af dansk fod­bold og re­præ­sen­te­re Dan­mark in­ter­na­tio­nalt.

Men kri­sen, som Brønd­by er i, sy­nes desvær­re for al­le os, der øn­sker det bed­ste for dansk fod­bold, ik­ke umid­del­bart at be­ty­de ven­de­punkt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.