AaB- job­bet snart væk

Lars Søn­der­gaard skri­ver med al sand­syn­lig­hed un­der på en ny kon­trakt med Søn­derjy­ske

BT - - SUPERLIGA - FOR­LÆN­GEL­SE Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Han skal ba­re åb­ne mun­den og si­ge tre ord, så hø­res det ty de­ligt, at 55- åri­ge Lars Søn­der­gaard er nord­jy­de. Og når man er det, fi ndes der ik­ke et stør­re job i spor­tens ver­den end det i AaB. Al­li­ge­vel ty der in­tet på, at Søn­derjy­skes ch­eftræ­ner ag­ter at spil­le højt spil og go all in på tjan­sen i det nord­jy­ske.

» Jeg for­hand­ler med Søn­derjy­ske. Jeg tror som så­dan ik­ke, at vi er langt fra hin­an­den. Det er ba­re de sid­ste ting, der skal på plads. Jeg tror, vi fi nder ud af det. «

Til som­mer er ch­eft ræ­ner­sto­len i AaB el­lers le­dig, når Kent Nielsen for­la­der klub­ben for at rej­se til Oden­se. Det er og har væ­ret nær­lig­gen­de at spe­ku­le­re i, at Søn­der­ga- ard var i spil til job­bet. AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, har selv nævnt, at han har indsnæv­ret fel­tet til syv kan­di­da­ter. Her­i­blandt er Lars Søn­der­gaard gi­vet­vis ik­ke. I så fald hav­de han af­ven­tet ud­vik­lin­gen og kom­men­de an­sæt­tel­ses­sam­ta­ler.

Ud­gangs­punk­tet

Jeg gik lidt med for­nem­mel­sen af, at du vil­le træk­ke for­hand­lin­ger­ne lidt for at se, om der kom et til­bud fra AaB. Hvor­for gør du ik­ke det?

» Som træ­ner er det vig­tigt at ud­nyt­te si­tu­a­tio­nen. Når det går godt, kan man godt træk­ke den lidt. Eft er et 0- 4- ne­der­lag kan det godt væ­re, man skal hand­le lidt hur­ti­ge­re. Mit ud­gangs­punkt er at se på, hvil­ke mu­lig­he­der der er i Søn­derjy­ske. På trods af ne­der­la­get i dag ( i går, red.) ser det me­get godt og for­nuf­tigt ud, « si­ger Lars Søn­der­gaard.

Han har tid­li­ge­re ik­ke lagt skjul på, at et ch­eft ræ­nerjob i AaB vil­le væ­re sær­de­les in­ter­es­sant. Søn­der­gaard har tid­li­ge­re væ­ret an­sat som blandt an­det as­si­stent­træ­ner sam­me sted, og en kon­trakt med AaB vil­le væ­re at ven­de hjem fod­bold­mæs­sigt. Men må­ske Lars Søn­der­gaard og­så har væ­ret FOR me­get AaB, og hol­det har sik­kert be­hov for helt fri­ske, nye øj­ne .

Er din kom­men­de kon­trak­tun­der­skri­vel­se et tegn på, at du ik­ke har få­et en hen­ven­del­se fra AaB?

» Narj... Alt­så det er Søn­derjy­ske, der er et te­ma for mig, ik­ke no­get an­det. «

Har der væ­ret en fø­ler fra AaB? » Det kan jeg ik­ke si­ge. « Det tol­ker jeg som om, at der har.

» Det vil jeg ik­ke kom­men­te­re på. Jeg har læst an­dre træ­ne­re ud­ta­le, at de hel­ler ik­ke har kom­men­ta­rer, for det nyt­ter al­li­ge­vel ik­ke no­get at snak­ke om så­dan no­get i me­di­er­ne, « si­ger Lars Søn­der­gaard.

Trods 0- 4- ne­der­la­get til FC Nord­s­jæl­land i går, har den se­ne­ste tid i Søn­derjy­ske da og­så væ­ret en suc­ces med to sej­re ud af tre mu­li­ge i for­å­ret, li­ge­som hol­det og­så lig­ner en kom­men­de po­kal­fi na­list.

Lun FCN- sejr

For FC Nord­s­jæl­lands ved­kom­men­de lu­ner sej­ren ek­stra eft er en be­svær­lig åb­ning på for­å­ret.

» Jeg sy­nes, vi står godt imod Søn­derjy­ske. De kom­mer med fy­sik, og i an­den halv­leg bry­der vi ik­ke li­ge så me­get med dem, som vi gjor­de i før­ste halv­leg. Så der får vi og­så me­re styr på det. Vi er bed­re og me­re ro­li­ge på bol­den, og på den sid­ste tred­je­del af ba­nen lø­ber vi me­re di­rek­te og ud­for­drer i ste­det for at spil­le på tværs. Så jeg sy­nes, der var en del ting i den off en­si­ve del af spil­let, der lyk­ke­des bed­re for os end dem, « si­ger FCN- træ­ner Ola­fur Kri­stjans­son.

Trods det kla­re ne­der­lag reg­ner Lars Søn­der­gaard med, at han snart for­læn­ger sin kon­trakt med Søn­derjy­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.