NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Straks ef­ter slut­fløjt storme­de eu­fori­ske Aston Vil­la- fans ba­nen på Vil­la Park, mens kon­trol­lø­rer og po­li­ti­folk gjor­de, hvad de kun­ne for at hol­de ge­myt­ter­ne no­gen­lun­de i ro. Fo­to: Action Ima­ges nes må­l­mand, Bo­az Myhill. der hav­de er­stat­tet Ben Fo­ster, der blev skur­ken med et be­gå­et straff es­park i til­læg­s­ti­den i de to klub­bers mø­de i li­ga­en tid­li­ge­re på ugen.

Un­der­vejs nå­e­de bå­de Vil­las Ja­ck Gre­a­lish og WBAs Clau­dio Ya­cob at bli­ve præ­sen­te­ret for det rø­de kort.

Dan­ske Jo­res Oko­re spil­le­de 90 fl ot­te mi­nut­ter i Aston Vil­las mid­ter­for­svar.

Med to scor­in­ger for Tot­ten­ham i 2- 1- sej­ren ude over London- ri­va­len Qu­e­ens Park Ran­gers nær­mer Har­ry Ka­ne sig nu Ser­gio Agüero og Die­go Cos­ta i top­pen af Pre­mi­er Le­agu­es top­sco­rer­li­ste.

Den en­gel­ske an­gri­ber blev be­sig­ti­get af land­stræ­ner Roy Hod­g­son, som må væ­re til­freds med, hvad han så fra den hot­te bom­ber, der kan stå til de­but for ’ Three Lions’ i den kom­men­de EM- kva­li­fi ka­tions­kamp mod Li­tau­en.

Chri­sti­an Erik­sen hav­de svæ­re ar­bejds­for­hold ude på ven­stre­kan­ten, men kom frem til to nær­gå­en­de af­slut­nin­ger, hvor det vak­len­de QPR- for­svar måt­te gø­re sit yder­ste for at af­vi­se.

Med sej­ren be­hol­der Tot­ten­ham sjet­te­plad­sen med 10 run­der igen, tre po­int fra fj er­de­plad­sen og mu­lig Cham­pions Le­ague- del­ta­gel­se næ­ste sæ­son. Re­al Madrid snub­le­de i aft es i den svæ­re ude­kamp mod At­hle­tic Bil­bao. 0- 1- ne­der­la­get til kon­ge­klub­ben på San Ma­mes gi­ver nu Bar­ce­lo­na en gyl­den mu­lig­hed for at ryk­ke for­bi de hvid­blu­se­de, når ca­ta­lo­ni­er­ne i dag mø­der Rayo Val­leca­no.

Eft er 27 mi­nut­ters spil kun­ne top­sco­rer Ar­tiz Aduriz fortjent brin­ge vær­ter­ne i front. Og på trods af et hid­sigt tryk i slut­fa­sen lyk­ke­des det al­drig Re­al- stjer­ner­ne at få bol­den i At­hle­tic- må­let.

Der­med læg­ger Re­al Madrid pres på sig selv før ’ El Clási­co’ på Camp Nou om to uger. FA Cup- drøm­men le­ver sta­dig for un­der­tip­pe­de Brad­ford, der i går sik­re­de sig en om­kamp eft er 0- 0- op­gø­ret i kvart­fi na­len mod Re­a­ding.

Le­ague One- hol­det Brad­ford har blandt an­dre slå­et Chel­sea og Sun­der­land ud af FA Cup’en. Det har ind­til vi­de­re bragt det he­le vej­en til kvart­fi - na­len, hvor det i går hjem­me mød­te Cham­pions­hip- mand­ska­bet Re­a­ding.

Eft er et in­tenst op­gør på en plø­je­mark af en ba­ne måt­te de to hold san­de, at de skal mø­des i end­nu en kamp om avan­ce­ment i FA Cup’en, da in­gen af hol­de­ne kun­ne sen­de bol­den i net­tet.

Wol­fsburg fi k spo­le­ret sin fi ne po­ints­ti­me i Bun­des­liga­en, da det i går eft er­mid­dag blev til et kne­bent 0- 1- ne­der­lag ude mod Augs­burg, der var uden en syg­doms­ramt Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg. In­den gårs­da­gens op­gør hav­de » Die Wöl­fe « ik­ke tabt i 12 Bun­des­liga- op­gør i træk. Men et mål af vær­ter­nes Do­mi­nik Ko­hr midt­vejs i an­den halv­leg ud­lø­ste et af Wol­fsburgs sjæld­ne ne­der­lag.

Ni­ck­las Bendt­ner blev sendt på ba­nen, da der skul­le sat­ses et kvar­ter før tid. Men li­ge lidt hjalp det.

Med ne­der­la­get er Wol­fsburg nu 11 po­int eft er fø­rer­hol­det Bay­ern Mün­chen, der vandt 3- 1 ude over Han­nover 96.

Jan­nik Vestergaard og Wer­der Bre­men vandt 1- 0 over bund­hol­det Frei­burg. ssf

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.