’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fa­bi­an Delph, Aston Vil­la- målsco­rer

Mit arm­bånd blev stjå­let, og en el­ler an­den tog min ven­stre støv­le. Jeg kan et el­ler an­det sted godt for­stå den let­tel­se, som fan­se­ne fø­ler eft er så­dan en sejr. Men folk bed mig og for­søg­te at kys­se mig

fekt, at Bir­m­ing­ham- klub­ben i mid­ten af fe­bru­ar fy­re­de ma­na­ger Paul Lam­bert og i ste­det an­sat­te den tid­li­ge­re Tot­ten­ham- træ­ner Tim Sherwood.

Fa­bi­an Delph var på plet- ten fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, da han fl adt ty­re­de bol­den ind i WBA- må­lets kor­te hjør­ne. I kam­pens 83. mi­nut ful­dend­te Scott Sin­clair en fl ot so­lo­tur med blødt at læg­ge bol­den for­bi gæ­ster-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.