’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, ven

Jeg vil ik­ke si­ge, at han selv op­sø­ger kon­flik­ter­ne, men han ta­ger dem tid­ligt. Han er klog nok til at ta­ge en­hver nød­ven­dig kon­flikt. Det er egent­lig ret be­fri­en­de, for det be­ty­der, man ved, hvor man har ham

li­ge­til og ær­lig. Han pak­ker ik­ke tin­ge­ne ind. Nog­le op­fat­ter ham som væ­ren­de hård og kon­tant, og det kan ven­nen og Høy­ers tid­li­ge­re chef i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Le­ad, Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, godt nik­ke gen­ken­den­de til.

» Jeg tror, der er no­gen, der vil op­fat­te ham som lidt hård. Han er ik­ke en, der la­der mun­den lø­be. Han er ik­ke en small- tal­ker, han er ik­ke en ’ næ­ste- om­gang- er- gra­tis’- ty­pe, og han er ret præ­cis. Men der­for er han en god ven at ha­ve, for­di når han si­ger no­get, så gør han det. Og man kan reg­ne med det, der kom­mer. Du kan sto­le 100 pro­cent på ham, « si­ger Schultz.

Jakob Høy­er var che­fre­dak­tør på me­troXpress i knap fi­re år fra ja­nu­ar 2007 til ef­ter­å­ret 2010. Her stif­te­de Sus­an­ne Say­ers be­kendt­skab med Høy­er fra hen­des po­si­tion som redaktionschef.

» Han var på man­ge punk­ter pro­fes­sio­nel. Der er én ting, jeg sy­nes, der si­ger me­get om ham. Når folk stop­pe­de og hav­de væ­ret der i lang tid, og selv­om han hav­de haft uove­r­ens­stem­mel­ser med dem, prø­ve­de han at fin­de en ga­ve, han vid­ste, de vil­le bli­ve gla­de for. Det var fak­tisk no­get, han brug­te tid og ener­gi på, « si­ger Say­ers.

Fa­mi­li­en og for­fæn­ge­lig­he­den

Kort før Jakob Høy­er blev præ­sen­te­ret som kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU, tea­se­de det dan­ske fod­bold­for­bund på Twit­ter med et bil­le­de, hvor man ik­ke så hans an­sigt. Én ting var dog ty­de­ligt. De skin­nen­de sko, den po­le­re­de på­klæd­ning og ik­ke mindst et iøj­ne­fal­den­de Hér­mes- bæl­te, der ko­ster fle­re tu­sin­de kro­ner. Iføl­ge tid­li­ge­re me­d­ar­bej­der Sus­an­ne Say­ers er fremto­ning, no­get han går op i.

» Han er møg­for­fæn­ge­lig, men jeg tror me­re, det hæn­ger sam­men med, at han godt kan li­de at ha­ve en for­nem­mel­se af kon­trol. Og til det hø­rer på­klæd­ning og­så, « ly­der det fra Say­ers.

» Det er ik­ke ham, du ser tris­se rundt i jog­ging­buk­ser og hjæl­pe med over­træk­strø­jer­ne. Der er jak­ke­sæt på dren­gen. Han går for­nuf­tigt op i det, men han er ik­ke pyn-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.