E stormen af

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG 8. MARTS 2015 te­syg. Man må godt gå lidt op i det, man må godt vi­de, hvil­ken skjor­te man har på, og hvil­ket mær­ke jak­ke­sæt­tet er. Det ved Jakob. Han ken­der mær­ket. Men han er ik­ke så py­n­te­syg, at han rej­ser rundt med en hår­tør­rer, « til­fø­jer Høy­ers ven og tid­li­ge­re chef, Kre­sten Schultz Jør­gen­sen.

For Høy­er er det ik­ke kun på­klæd­nin­gen, der er vig­tig. Fa­mi­li­en er i høj grad og­så en stor fak­tor i kom­mu­ni­ka­tions­che­fens liv. Ko­nen An­ne Axholm og de­res to børn fyl­der me­get. Livskva­li­te­ten jag­tes på de man­ge ud­lands­rej­ser.

» Jeg ved, hvor me­get han in­ve­ste­rer i rej­ser og fa­mi­li­ens vel­færd. Det er helt pri­mært for ham. Der er han lidt gam­mel­dags på den må­de. Han er et fa­mi­lie­men­ne­ske, han er ik­ke en, der sid­der og spil­ler kort he­le nat­ten. Han kom­mer di­rek­te hjem, « po­in­te­r­er ven­nen Schultz.

» Han kry­ber ik­ke i et mu­se­hul «

Jakob Høy­er har haft sin del af kon­flik­ter i sin pro­fes­sio­nel­le til­væ­rel­se. DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jakob Høy­er, be­fin­der sig midt i et stormvejr, men tid­li­ge­re kol­le­ger er ik­ke be­kym­ret. Han har prø­vet det før. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.