’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bri­an Mik­kel­sen ( K)

De slag, han ta­ger nu, er pe­a­nuts i for­hold til nog­le af de kam­pe, vi kæm­pe­de i re­ge­rin­gen

Og det vig­tig­ste er, at han ved, hvor­dan man kom­mer ud af det igen. Han ved, hvor­dan man tæn­ker stra­te­gisk. Han ved, hvor­dan DBU kan ven­de stormvej­ret til et stær­ke­re DBU, ly­der det fra den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de kon­ser­va­ti­ve fol­ke­tings­med­lem, der be­teg­ner Høy­er som ’ en af lan­dets bed­ste kom­mu­ni­ka­tø­rer’.

Ven­nen Kre­sten Schultz Jør­gen­sen me­ner da og­så, at Høy­er ta­ger kon­flik­ter­ne, når han skal.

» Jeg vil ik­ke si­ge, at han selv op­sø­ger kon­flik­ter­ne, men han ta­ger dem tid­ligt. Han er klog nok til at ta­ge en­hver nød­ven­dig kon­flikt. Det er egent­lig ret be­fri­en­de, for det be­ty­der, man ved, hvor man har ham. Jour­na­listud­dan­ne­de har of­te travlt med at kri­ti­se­re an­dre, men der er det in­ter­es­san­te ved Jakob, at han ik­ke kry­ber i et mu­se­hul, når det ret­tes mod ham selv. Han er god i stormvejr. «

Et stormvejr, der ind­til vi­de­re fort­sæt­ter for DBU og Jakob Høy­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.