DBU klar til mid­ler­ti­dig løs­ning – Spil­ler­for­e­nin­gen er tavs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KON­FLIKT Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Det er langt fra sik­kert, at DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen når at få en­der­ne til at mø­des i den ver­se­ren­de løn­kon­flikt, in­den lands­hol­det skal spil­le ven­skabs­kam­pe mod USA og Frank­rig sidst i marts.

Der­for kan en mid­ler­ti­dig løs­ning kom­me i spil. Det si­ger DBU- di­rek­tør Claus Bret­tonMey­er til DR Spor­ten.

» En nød­løs­ning el­ler nø­de­r­klæ­ring kan man godt fo­re­stil­le sig, for­di spil­ler­ne, os og Spil­ler­for­e­nin­gen er in­ter­es­se­re­de i, at vi kom­mer til at spil­le, « for­tæl­ler Bret­ton- Mey­er.

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen skal ud­ta­ge sin spil­ler­trup den 17. marts, og han kan i vær­ste til­fæl­de ri­si­ke­re at skul­le ud­ta­ge en trup be­stå­en­de af spil­le­re fra næ­stø­ver­ste hyl­de.

Så galt kom­mer det næp­pe til at gå, vur­de­rer Bret­ton- Mey­er.

» Jeg er ret over­be­vist om, at Mor­ten Ol­sen får de bed­ste spil­le­re til rå­dig­hed. Jeg er sik­ker på, at Mor­ten nu kon­cen­tre­rer sig om at ud­ta­ge de bed­ste spil­le­re, og jeg er og­så ret sik­ker på, at vi fin­der en løs­ning, der sør­ger for, at det er de spil­le­re, han vil ha­ve til rå­dig­hed. «

BT har bå­de væ­ret i kon­takt med Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, og Spil­ler­for­e­nin­gens for­mand, Thomas Lin­d­rup. In­gen af dem øn­sker at ud­ta­le sig om mu­lig­he­der­ne for en mid­ler­ti­dig løs­ning.

DBU har plan­lagt nye mø­der tors­dag og fre­dag i den kom­men­de uge.

DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er vil ger­ne sik­re en mid­ler­ti­dig løs­ning med Spil­ler­for­e­nin­gen, så Mor­ten Ol­sen frit kan væl­ge sin trup til kam­pe­ne sidst i marts mod USA og Frank­rig. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.