Fugl på ta­get

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Nils Meilvang

JAKOB FUGLSANG HAR haft den ty­pe ind­led­ning på cy­kel­sæ­so­nen, der ud­lø­ser be­kym­ring og ho­ved­pi­ne. Dan­marks bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter er ufri­vil­ligt lan­det i en kon­fl ikt mel­lem Den in­ter­na­tio­na­le Cyk­le Uni­on ( UCI) og hans ka­sak­hi­ske ar­bejds­gi­ver, Team Asta­na.

Som det ser ud net­op nu, er Asta­na i over­hæn­gen­de fa­re for at mi­ste den så­kald­te Wor­ld Tour- li­cens, der gi­ver au­to­ma­tisk ad­gang til Tour de Fran­ce og ra­den af de mest be­ty­den­de løb i sæ­so­nen.

Det er selvsagt en højspændt si­tu­a­tion. Og en­den på det he­le kan me­get vel væ­re, at det stats­ligt subsi­di­e­re­de hold en­der med at dre­je nøg­len om, hvis UCI eft er den ven­te­de høring 20. marts træk­ker den med for­be­hold ud­sted­te li­cens til Asta­na til­ba­ge. MAN KAN BA­RE ik­ke rig­tigt be­brej­de UCI, at man har sat en fod i dø­ren over for Asta­na, der er le­det af den tid­li­ge­re top­ryt­ter Ale­xan- dre Vi­nokou­rov. Set over hol­dets sam­le­de le­ve­tid har suspekt le­del­se og do­ping hørt til i og om­kring hol­det. Fra Ale­xan­dre Vi­nokou­rovs egen sag for bloddo­ping i 2007 til Al­ber­to Con­ta­dors fa­mø­se ’ bøf­sag’ for brug af clen­bu­te­rol eft er et in­ter­mezzo med Lan­ce Arm­strongs spe­ge­de bag­mand, Jo­han Bruy­ne­el.

Der har væ­ret ju­ste­rin­ger og for­søg på at ryd­de op. Men fem do­pings­a­ger fra 2014 ( de tre på Asta­nas ud­vik­lings­team) har iso­le­ret set få­et alarm­klok­ker­ne til at rin­ge. Igen, igen, igen.

Der har igen­nem ti­den væ­ret mas­ser af in­kri­mi­ne­ren­de bul­le­ti­ner med team ma­na­ger Vi­nokou­rov som om­drej­nings­punkt. I for­bin­del­se med den USADArap­port, der fæl­de­de Lan­ce Arm­strong i eft er­å­ret 2013, blev Vi­nokou­rov knyt­tet sam­men med den ita­li­en­ske tur­bo- læ­ge Mi­che­le Fer­ra­ri. En stærk mi­stan­ke om at ha­ve købt sig til sejr i for­bin­del­se med af­gø­rel­sen af en for­års­klas­si- ker har ’ Vi­no’ og­så med i ba­ga­gen. Den blon­de OL- guld­vin­der fra London 2012 er et af spor­tens sor­te­ste får. DET KAN VÆ­RE svært at for­hold sig til ’ for­tid’, når man som Jakob Fuglsang ba­re ger­ne vil pas­se sit ar­bej­de og kø­re cy­kel­løb. Men hvis det no­gen­sin­de har gi­vet me­ning at gran­ske et af cy­kel­spor­tens stor­hold eft er i søm­me­ne, må det væ­re i til­fæl­det Asta­na.

Det er ik­ke ba­re et spørgs­mål om ’ po­li­tik’, som jeg har set bå­de Fuglsang og fl ere af ryt­ter­kol­le­ger­ne ci­te­ret for at si­ge. ’ Po­li­tik’ er et præ­di­kat, man kan hæft e på for­hold, hvor man ret be­set er uden skyld og ba­re er hav­net som på­læg i en klam sandwich. Det er rig­tigt for den en­kel­te ryt­ter iso­le­ret set, men ik­ke for Asta­na som or­ga­ni­sa­tion og team.

Asta­na har få­et pro­ble­mer som for­skyldt i sæ­so­n­op­tak­ten. For­di sto­re de­le af hol­dets le­del­se, hvad en­ten det hand­ler om Vi­nokou­rov el­ler hol­dets ita­li­e­n­er­klan an­ført af den gam­le Pan­ta­ni- men­tor Gi­u­sep­pe Mar­ti­nel­li, er eks­po­nen­ter for en tid, hvor pro­ble­mer og ’ po­li­tik’ kun­ne fe­jes ind un­der et me­get rum­me­ligt gulv­tæp­pe i uni­o­nens kor­ri­do­rer. HVIS DET SKAL gi­ve no­gen me­ning at ta­le om nye ti­der for en cy­kel­sport, der er i fuld gang med at fl å ske­let­ter ud af ska­be­ne eft er to år­ti­er med se­ri­el­le skan­da­lesa­ger, er det nu. Og Asta­na vil end­da ha­ve en mu­lig­hed for en ap­pel hos Den in­ter­na­tio­na­le Sport­s­dom­stol, hvis hol­det skul­le mi­ste de­res Wor­ld Tour- li­cens. Det er ik­ke helt game over. Trods alt.

Uvis­he­den er ube­ha­ge­lig for Jakob Fuglsang, der er i gang med sin tred­je sæ­son for ka­sakh- hol­det. Der står ik­ke et nyt hold klar med en gul­dran­det kon­trakt på nu­væ­ren­de tids­punkt. Og en sport­s­mand uden mu­lig­hed for at udø­ve sit hverv, vil al­tid væ­re som en ti­ger i bur.

Jakob Fuglsang er godt løn­net hos Asta­na, som til gen­gæld sam­ti­dig er tem­me­lig skan­da­le­ramt, ik­ke mindst pga. hol­dets le­der, Ale­xan­dre Vi­nokou­rov ( th.).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.