Sa­gan- ned­t­ur i s

Tin­koff- Saxos nye stjer­ne, Pe­ter Sa­gan, fl­op­pe­de fælt i det spek­taku­læ­re

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS - GRUS I MA­SKI­NE­RI­ET Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk Mo­vistar Lam­pre Ka­tusha Qu­i­ck­Step BMC Lot­to NL Asta­na An­dro­ni Sky Trek ,

Det var nu, det skul­le væ­re. Det var nu, sæ­so­nen for al­vor kun­ne ta­ge sin be­gyn­del­se. Ik­ke fle­re kni­beø­vel­ser i ara­bi­ske ør­ken­løb, ik­ke me­re halv­hjer­tet løb­stræ­ning. Ba­re ram­me al­vor og ik­ke me­re snak.

» I dag bli­ver sæ­so­nen skudt i gang. Jeg me­ner den rig­ti­ge, i Eu­ro­pa, « skrev Tin­koff- Saxos rus­si­ske hol­de­jer, Oleg Tin­kov, på Twit­ter med et link til et bil­le­de af ham selv flan­ke­ret af nyind­kø­bet Pe­ter Sa­gan.

Sce­nen kun­ne ik­ke væ­re smuk­ke­re el­ler me­re spek­taku­lær. Høj sol over Tosca­nas ku­pe­re­de bak­ked­rag og med de ka­rak­te­ri­sti­ske hvi­de grus­ve­je lig­gen­de som en åben og ind­by­den­de slag­mark for de sto­re klas­si­ker­spe­ci­a­li­ster. Li­ge en sag for Sa­gan, der var book­ma­ker­fa­vo­rit in­den start­skud­det lød i San Gi­mig­na­no til et løb, der i prof­fer­nes eg­ne øj­ne på re­kord­tid er ble­vet et af de mest ef­ter­trag­te­de.

Kun­ne ik­ke føl­ge fa­vo­rit­ter­ne

Da stø­vet hav­de lagt sig, mens so­len kys­se­de kul­tur­by­en Si­e­na god­af­ten un­der præ­mie­ce­re­mo­ni­en, var den 25- åri­ge slo­vak dog sta­dig no­te­ret for et stort og yd­my­gen­de rundt nul i an­tal sej­re i Tin­koff- Saxo- trøj­en. Sa­gan, der var sid­ste års i særklas­se dy­re­ste mand på cyk­lin­gens trans­fer­karus­sel, gik de­ci­de­ret ned i Stra­de Bi­an­che i takt med, at fa­vo­rit­ter- ne for al­vor luk­ke­de op for kraft­ud­lad­nin­ger­ne.

Ind­til da hav­de Pe­ter Sa­gan lig­net en mand, der vil­le kø­re nå­des­løst hårdt ef­ter at veks­le sid­ste års an­den­plads til en sejr. Sa­gan hav­de kørt, som vil­le han stemp­le ind hos Bjar­ne Ri­is for hur­tigt at ind­fri nog­le af de tun­ge for­vent­nin­ger, der knyt­ter sig til man­den med pro­fes­sio­nel cy­kel­sports hø­je­ste grad af X- Fa­ctor.

Nok var Pe­ter Sa­gan og­så man­den, der vi­ste ini­ti­a­tiv og ag­gres­siv kør­sel på et af de lum­ske grus­vejs­styk­ker, da han slap af­sted i sel­skab med den span­ske ve­te­ran Alejan­dro Val­ver­de og lø­bets tjek­ki­ske vin­der, Bri­an Holms og Qu­i­ck­Steps Zde­nek Sty­bar.

TOP- 10

1. ZDE­NEK STY­BAR, 2. GREG VAN AVER­MA­ET, 3. ALEJAN­DRO VAL­VER­DE, 4. SEP VAN­MARCKE, 5. DI­E­GO ROSA, 6. OSCAR GAT­TO, 7. RI­GO­BER­TO URAN, 8. FA­BIO FEL­LI­NE, 9. PRZE­MYSLAW NIE­MIEC

10. GI­AMPA­O­LO CARU­SO,

SØN­DAG 8. MARTS 2015

» Vi tab­te. Det var læ­ren fra i dag, « lød den me­get kort­fat­te­de ana­ly­se fra Oleg Tin­kov.

271 dage uden sejr

I en sæ­son, der først for al­vor er gå­et i gang, kan Sa­gan i sa­gens na­tur sag­tens nå at kom­me til­ba­ge. Men det må væk­ke be­kym­ring, at Sa­gan ef­ter gårs­da­gens lus­sing i Stra­de Bi­an­che nu har kørt 271 dage uden en sejr. Og at han i år­gang 2015 var mar­kant dår­li­ge­re end i de se­ne­ste to år, da han i den toscan­ske løbs­per­le har måt­tet se sig slå­et af hen­holds­vis Mi­chal Kwi­at­kowski og Moreno Mo­ser.

I den kom­men­de uge er der mu­lig­hed for sport­s­lig gen­rejs­ning for Sa­gan, der sam­men med Al­ber­to Con­ta­dor og et me­get stærkt be­sat Tin­koff- Saxo- hold skal kø­re det ita­li­en­ske eta­pe­løb Tir­reno- Adri­a­ti­co.

En eta­pe­sejr her vil ik­ke væ­re nok til at få den ul­men­de skep­sis eli­mi­ne­ret. Men det vil gi­ve Bjar­ne Ri­is og Tin­koff- Saxo en for­håb­ning om, at hol­dets svi­ne­dy­re nyin­ve­ste­ring trods alt kan le­ve­re

Det ita­li­en­ske en­dagsløb, Stra­de Bi­an­che, som på dansk be­ty­der ’ hvi­de veje’, er hur­tigt ble­vet et ef­ter­trag­tet løb at vin­de blandt ryt­ter­ne i fel­tet. Foto: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.