1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rung­sted har via en me­get di­sci­pli­ne­ret ind­sats spil­let sig i en si­tu­a­tion, hvor man nu har tre mat­ch­bol­de imod for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne fra Her­ning. De­fen­sivt står man fan­ta­stisk, man hi­ver få ud­vis­nin­ger og så har må­l­mand Za­ne Ka­lem­ba ramt et tårn­højt ni­veau, hvor­for Her­ning blot har sco­ret fem gan­ge i de fi re før­ste kam­pe i se­ri­en. Mod­sat vir­ker Her­nings su­per­stjer­ne Hen­rik Eriks­son sta­dig hæm­met af den ska­de, han fi k i den før­ste kamp og har slet ik­ke ramt ni­veau­et fra grund­spil­let. Der­for er det og­så svært at se det­te op­gør en­de an­det end må­l­fat­tigt.

Od­dset er fun­det hos Bet25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.