Hvor er

Trods en in­ten­siv ef­ter­søg­ning er der fort­sat in­gen spor af 21- åri­ge Jonas He­de­gaard Han­sen, som ik­ke er set si­den nat­ten til fre­dag

BT - - DER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

FOR­S­VUN­DET

Dyk­ke­re, en he­li­kop­ter og me­re end 50 mand på jor­den.

Der blev sat mas­sivt ind i jag­ten på spor ef­ter Jonas He­de­gaard Han­sen, som nu er for- svun­det på tred­je døgn. Men uden held. Der er sta­dig in­gen liv­s­tegn fra den 21- åri­ge kon­sta­bel fra Dra­gon­ka­ser­nen.

Me­get usæd­van­ligt

MAN­DAG 9. MARTS 2015 » Det er me­get usæd­van­ligt, at en mand i den al­ders­grup­pe er ukon­takt­bar så læn­ge, især i be­tragt­ning af at han har væ­ret så mas­sivt ef­ter­lyst på Fa­ce­book af ven­ner og fa­mi­lie - og ef­ter­lys­nin­gen har væ­ret delt så man­ge gan­ge. De fle­ste un­ge men­ne­sker ple­jer ik­ke at ha­ve de­res mo­bil­te­le­fon sluk­ket i fle­re døgn, og de ple­jer og­så at gå ri­me­lig tit på de­res pro­fil på Fa­ce­book, « si­ger vagt­le­der hos Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti Jens Clau­march til Holste­bro Dag­blad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.