Jonas?

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Ud over to hjem­me­værnskom­pag­ni­er, Be­red­skabs­sty­rel­sen, po­li­tiets hund­e­fø­re­re og be­tjen­te på jor­den har Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti og­så få­et hjælp af en af for­sva­rets he­li­kop­te­re. Og­så på­rø­ren­de, ven­ner og fle­re af den for­s­vund­ne kon­sta­bels kammerater fra ka­ser­nen har væ­ret ude at le­de.

De har fin­kæm­met pri­va­te ha­ver, ba­ne­stræk­nin­ger, sti­er og krat i et kæm­pe stort om­rå­de mel­lem den sav­ne­des bopæl og Storå­en, hvor dyk­ke­re blev ind­sat af frygt for, at han er fal­det i van­det. Imens hol­der Jonas’ fa­mi­lie vej­ret.

» Vi hol­der sam­men og hå- ber sta­dig på det bed­ste, « si­ger Claus He­de­gaard Han­sen, som er Jonas’ sto­re­bror, til BT.

Gla­de for hjælp og støt­te

» Vi er ut­ro­lig gla­de for al den hjælp og støt­te, vi har få­et fra dem, vi ken­der, og al­le dem, vi ik­ke ken­der, men som al­li­ge­vel har til­budt de­res hjælp. Og vi be­der al­le her i Holste­bro om at kig­ge ef­ter en ek­stra gang, når de er i ha­ven el­ler un­der de­res fær­den i by­en, « si­ger han.

Ef­ter­forsk­nin­gen har kig­get over­våg­nings­ka­me­ra­er fra nat­te­li­vet igen­nem, og her­af frem­går det, at Jonas He­de­gaard Han­sen for­lod værts­hu­set To­baks­fa­brik­ken om­kring klok­ken 04.00 nat­ten mel­lem tors­dag og fre­dag. Si­den har in­gen set ham.

21- åri­ge Jonas He­de­gaard Han­sen, der ik­ke er set si­den nat­ten mel­lem tors­dag og fre­dag, be­skri­ves som 170 cen­ti­me­ter høj med musku­løs over­krop, lyst hår, hø­je tin­din­ger og fuldskæg.

Ved sin for­svin­den var Jonas He­de­gaard Han­sen iført et mør­ke­blå så­kaldt ’ Cap­tain Ame­ri­can’- T- shirt, sort skjor­te, sort læ­derjak­ke og mør­ke je­ans.

Op­lys­nin­ger i sa­gen til Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti på te­le­fon­num­mer 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.