Nye fl ygt­nin­ge s kal i ar­bej­de

Kun hver 4. fl ygt­ning er i job eft er ti år. Bå­de re­ge­rin­gen og Ven­stre har ud­spil på trap­per­ne, der skal få fl ere i job

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

JOB

Fle­re fl ygt­nin­ge skal i job. Det er må­let for bå­de re­ge­rin­gen og Ven­stre, der beg­ge har ud­spil på trap­per­ne.

Mens re­ge­rin­gen vil gø­re fl ygt­nin­ge til res­sour­cer frem for en ’ pe­sti­lens’, vil Ven­stre skær­pe de øko­no­mi­ske in­ci­ta­men­ter for at få fl ygt­nin­ge i ar­bej­de - bå­de for hver en­kelt per­son og for kom­mu­ner­ne.

Bag­grun­den er, at kun hver fj er­de fl ygt­ning, der kom til Dan­mark i be­gyn­del­sen af årtu­sin­de­skift et, er i ar­bej­de ti år se­ne­re. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning ( DA) iføl­ge Ber­ling­s­ke.

Det er en fal­li­ter­klæ­ring for in­te­gra­tions­ind­sat­sen, me­ner in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R), og der­for vil re­ge­rin­gen ’ in­den for den nær­me­ste tid’ frem­læg­ge et ud­spil, hvor ud­gangs­punk­tet er, at al­le fl ygt­nin­ge skal bi­dra­ge fra før­ste dag.

Bed­re end le­dig­gang

» Det kan godt væ­re, at det fra start kun er i et nyt­tejob i en kom­mu­ne, men det er bed­re end le­dig­gang, « si­ger Øster­gaard og un­der­stre­ger, at de fl este fl ygt­nin­ge al­ler­helst vil ha­ve et ar­bej­de.

» Det er en grund­læg­gen­de mis­for­stå­el­se at tro, at det er folk, der ik­ke øn­sker at ar­bej­de el­ler ik­ke har no­get at bi­dra­ge med. «

Ads­purgt om det der­med er de dan­ske virk­som­he­der, der er for dår­li­ge til at an­sæt­te fl ygt­nin­ge, sva­rer mi­ni­ste­ren, at han ik­ke op­le­ver mod­vil­je.

» Det, der har væ­ret ud­gangs­punk­tet, har nok desvær­re væ­ret, at man skul­le afh jæl­pe al­le folks pro­ble­mer, før der kom fo­kus på ar­bej­de, « si­ger han.

I er­hvervs­li­vet og hos den li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos pe­ger man på en ned­ju­ste­ring af kon­tant­hjæl­pen som en del af løs­nin­gen. Cepos fo­re­slår des­u­den en ind­slus­nings­løn på ek­sem­pel­vis 70 kro­ner, for­di fl ygt­nin­ge med mang­len­de sprog­kund­ska­ber og er­fa­ring oft e ik­ke kan pro­du­ce­re sva­ren­de til mind­ste­løn­nen på om­kring 110 kro­ner.

DA ud­ta­ler i søn­da­gens Ber­ling­s­ke, at en del af pro­ble­met skal fi ndes i kom­mu­ner­nes hånd­te­ring, der har slå­et fejl, for­di ny­an­kom­ne fl ygt­nin­ge over­la­des til sig selv. Men den kri­tik af­vi­ser Jacob Bunds­gaard ( S), for­mand for Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­nings ( KL) ar­bejds­mar­keds­ud­valg. Han me­ner der­i­mod, at virk­som­he­der­ne er for dår­li­ge til at gi­ve fl ygt­nin­ge mu­lig­he­den:

Fir­ma­er skal løft e op­ga­ven

» Al­le de un­der­sø­gel­ser, der er la­vet, vi­ser, at det er virk­som­he­der­ne, der bedst er i stand til at løft e den her op­ga­ve. Der­for skal vi ha­ve skabt et stær­ke­re sam­ar­bej­de mel­lem virk­som­he­der og kom­mu­ner­ne. «

KL er til gen­gæld enig med re­ge­rin­gen i, at fl ygt­nin­ge­ne skal hur­tigt i gang, men Jacob Bunds­gaard ad­va­rer mod at skæ­re al­le fl ygt­nin­ge over en kam, for­di de kom­mer til Dan­mark med me­get for­skel­li­ge for­ud­sæt­nin­ger.

Ven­stre ryn­ker hel­ler ik­ke på næ­sen over re­ge­rin­gens mål­sæt­ning, men in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Ge­ert­sen ( V) på­pe­ger, at det vig­tig­ste red­skab er pen­ge.

» Vi skal ha­ve ge­nind­ført start­hjæl­pen i en mo­der­ne form, så det kan be­ta­le sig for den en­kel­te at ta­ge et ar­bej­de, « si­ger han og til­fø­jer:

» Og så ar­bej­der vi på et ud­spil, hvor ho­ved­træk­ket er, at kom­mu­ner­ne en­ten skal be­løn­nes el­ler sank­tio­ne­res for ind­sat­sen med at få fl ygt­nin­ge i ar­bej­de. «

» Vi skal ha­ve ge­nind­ført start­hjæl­pen i en mo­der­ne form, så det kan be­ta­le sig for den en­kel­te at ta­ge et ar­bej­de, « si­ger Martin Ge­ert­sen fra Ven­stre.

Fo­to: Thomas Lek­feldt In­den­rigs­min­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) me­ner, at al­le flygt­nin­ge skal bi­dra­ge fra før­ste dag: » Det kan godt væ­re, at det fra start kun er i et nyt­tejob i en kom­mu­ne, men det er bed­re end le­dig­gang. « Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.