An­ta­bus er en fi asko

BT - - DEBAT - AN­TA­BUS Al­ko­hol­rå­d­gi­ver, Vemb IND­VAN­DRING Dansk Fol­ke­par­ti, Dra­gør

Mo­gens Moos

Sund­heds­sty­rel­sen har 3. marts 2015 langt om læn­ge er­kendt, at an­ta­bus ik­ke er det mira­kel­mid­del, de hå­be­de på. Det håb har va­ret i over 40 år. Det bur­de få kon­se­kven­ser.

Det har jeg, en pro­fes­sio­nel al­ko­hol­rå­d­gi­ver og æd­ru al­ko­ho­laf­hæn­gig i over 24 år, vidst i man­ge år. Hvor­for har Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke? Hæn­ger det sam­men med, at Sund­heds­sty­rel­sen kun lyt­ter til aka­de­mi­ske eks­per­ter? Ik­ke til pro­fes­sio­nel­le fag­folk, der har mis­le­vet i ’ Al­ko­ho­lens Svø­be’.

Med 35 års er­fa­ring på al­ko­ho­l­om­rå­det be­trag­ter jeg ’ an­ta­bus­be­hand­ling’ som ama­tør­ag­tig og upro­fes­sio­nel. En to­tal fi asko.

En ’ be­hand­ling’, der pri­mært er ba­se­ret på et glas vand med en svovlpil­le = an­ta­bus og den evin­de­li­ge snak­ken om ’ kon­trol­le­ret drik­ning’, er livs­far­lig.

Ti­tu­sin­der af al­ko­ho­lafh æn­gi­ge har få­et en skæb­nesvan­ger fejl­be­hand­ling med an­ta­bus. Jeg tror, at an­ta­bus har slå­et fl ere men­ne­sker ihjel, end den har hjul­pet.

’ Bus­se­man­den’ har al­drig haft no­gen be­hand­lings­mæs­sig, hel­bre­den­de virk­ning. Den har al­drig fj er­net de afh æn­gi­ges ustyr­li­ge drik­ke­trang, angst, de­pres­sion. Den har tvær­ti­mod frem­kaldt me­re drik­ke­trang, angst, de­pres­sion.

Be­grav an­ta­bus, før an­ta­bus be­gra­ver end­nu fl ere al­ko­ho­lafh æn­gi­ge.

Mor­ten Drey­er

I for­bin­del­se med ind­van­dring ta­les der om det mul­ti­kul­tu­rel­le sam­fund. At vi al­le skal væ­re her, og at vi skal mø­des på mid­ten.

I Dan­mark kø­rer vi i høj­re si­de af vej­en, og i Eng­land kø­rer de i ven­stre si­de af vej­en.

De mul­ti­kul­tu­rel­le me­ner vel, at vi al­le sam­men skal kø­re midt på vej­en?

Næ­sten al me­di­cin til al­ko­ho­li­ke­re er an­ta­bus. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.