KAM­PEN OM BLÅ BJAR­NE - MED FRUE ’’

Re­ge­rin­gen og op­po­si­tio­nen i en po­li­tisk arm­læg­ning om asylan­sø­ge­res for­hold

BT - - DEBAT -

Re­ge­rin­gen frem­læg­ger snart et ud­spil, hvor asylan­sø­ge­re skal ’ bi­dra­ge fra før­ste dag, med det de kan’ og Ven­stre vil sæt­te asylan­sø­ger­ne på en SU- lig­nen­de ydel­se og be­løn­ne de kom­mu­ner, der ev­ner at få folk med så­kaldt ik­ke­ve­st­lig bag­grund i job. Ba­ro­me­te­ret står alt­så på stram­buks. DE PO­LI­TI­SKE UD­SPIL har væ­ret un­der ud­ar­bej­del­se læn­ge, men lan­der nu på en bag­grund af en un­der­sø­gel­se fra DA, der vi­ser, at kun hver fj er­de af de asylan­sø­ge­re, der kom til Dan­mark i be­gyn­del­sen af 00er­ne, i dag er i job. Det er selvsagt ned­slå­en­de tal. Men po­li­ti­ker­ne fra Ven­stre tror sta­dig på, at vej­en frem er end­nu la­ve­re fl ygt­nin­gey­del­ser, så det end­nu bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de. Man kun­ne el­lers spør­ge, om ik­ke den mo­del nu bur­de ha­ve be­vist sin ef­fekt. DAGS­OR­DE­NEN FØL­GER LI­GE i ha­len på en uge, hvor man de­bat­te­re­de, om det i til­stræk­ke­lig grad kan be­ta­le sig for en dansk fa­mi­lie på kon­tant­hjælp med tre børn at ta­ge et ar­bej­de. Det ud­lø­ste selv­føl­ge­lig den sæd­van­li­ge talkrig. I sid­ste en­de lan­de­de spørgs­må­let vist på, at man skal af­gø­re med sig selv, om 6 kr. ek­stra i ti­men er nok til at gå fra kon- tant­hjælp til be­skæft igel­se. Der var ik­ke den sto­re de­bat om glæ­den ved kol­le­ger, so­ci­a­le fæl­les­ska­ber og et for­mål med at stå op om mor­ge­nen. NU­VEL, DER ER par­ti­er, der frem­fø­rer de nu­an­ce­re­de bud­ska­ber, men det sto­re brag af et po­li­tisk slags­mål står mel­lem S ( ud­for­dret af R) og V ( fl an­ke­ret af DF). Ud­for­drin­gen for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er, at hvis de vil gå i kø­det på Ven­stre, så kom­mer de uvæ­ger­ligt til at stø­de nog­le så­kald­te Blå Bjar­ne- væl­ge­re fra sig. En væl­ger­grup­pe, som S si­den slut 90er­ne har kæm­pet med for­bin­del­sen til. BJAR­NE ER BA­RE et navn, man har gi­vet en grup­pe mænd, der bl. a. har det til­fæl­les, at de en­gang var so­ci­al­de­mo­kra­ter, men nu stem­mer på Ven­stre el­ler Dansk Fol­ke­par­ti. Blå Bjar­ne kan f. eks. væ­re en slag­te­ri­ar­bej­der fra Hor­sens, en tid­li­ge­re værft sar­bej­der fra Lin­dø el­ler en plast­ma­ger fra Bil­lund. Han er fag­lært ar­bej­der. Oft e er Blå Bjar­ne og­så fra provin­sen, bor i par­cel­hus og er gift med en off ent­ligt an­sat kvin­de. BLÅ BJAR­NE ER en for­nuft ig, sta­bil og hård­t­ar­bej­den­de mand, der lyt­ter til sin ko­ne og til go­de ar­gu­men­ter, men som grund­læg­gen­de sy­nes, at skat­ten er høj nok og at der er ind- van­dre­re nok i Dan­mark. Men li­ge så vig­tigt: Bjar­ne ar­bej­der hårdt for si­ne pen­ge og har al­tid gjort det. Hvis hans bil går i styk­ker, cyk­ler han på ar­bej­de. Tan­ken om at gå på kom­mu­nen eft er hjælp til et bus­kort strej­fer ham al­drig. IGEN­NEM MAN­GE ÅR har S ar­bej­det be­vidst og hårdt på at få Bjar­ne ’ hjem’. Snart bars­ler re­ge­rin­gen med et ud­spil om asylan­sø­ge­re, hvor der er lagt mak­si­malt pres på De Ra­di­ka­le for ik­ke at la­de blød­sø­de­n­he­den lø­be af med dem. Ud­for­drin­gen for S er, at når de - na­tur­lig­vis - ger­ne vil an­gri­be Ven­stre på kon­tant­hjælp og asylan­sø­ge­re, så ri­si­ke­rer de at stø­de Bjar­ne fra sig - igen. Og hver gang Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti sky­der på re­ge­rin­gens linje, så to­ner Mor­ten Øster­gaard frem på skær­men. I FOR­BIN­DEL­SE MED kvin­der­nes in­ter­na­tio­na­le kamp­dag søn­dag kom det frem, at hvis kun kvin­der stem­te, så vil­le re­ge­rin­gen snildt kun­ne fort­sæt­te - og omvendt, hvis kun mænd stem­te. Li­ge nu står den po­li­ti­ske kamp om Bjar­ne, men før vi får set os om, hand­ler det og­så om de man­ge - ty­pisk off ent­ligt an­sat­te - kvin­der, der er i tvivl om, hvem de vil stem­me på. Der er kamp om Bjar­ne - med frue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.