Kan kom­mu­ner­ne skæ­re i æl­dreplej­en, uden at det går ud over de æl­dre?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.03 MIN FAR FÅR GOD HJÆLP På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.54 IK­KE VÆR­RE END FØR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.25 MI­NUS- VÆKST På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.17

Ja, der er plads til eff ek­ti­vi­se­ring

Nej, god ple­je ko­ster pen­ge

7.145 stem­mer på bt. dk

GÅR UD OVER DE ÆL­DRE

Lisa Dam

Selv­føl­ge­lig er nedskæ­rin­ger­ne gå­et ud over de æl­dre! Og det er en skan­da­le! Jeg har væ­ret i æl­dreplej­en i fl ere år, og jeg er TRÆT af at fø­le mig util­stræk­ke­lig.

Tina Pauli­ne Graa­bæk

Jeg kan kun si­ge, at den hjælp, min gam­le far får, er me­get fi n, jeg er fuldt ud til­freds. Min far har haft den sam­me fan­ta­sti­ske da­me fra hjem­meplej­en i man­ge år, som yder er fan­ta­stisk hjælp. Hur­ra for hjem­meplej­en i Brøns­høj.

Aa­se Laur­sen

Jeg tror nu ik­ke, der er væ­sent­ligt min­dre tid til de æl­dre, end der var i 2003. Den­gang føl­te man og­så, man gjor­de for lidt og var for hårdt pres­set. Og lad nu væ­re med at gi­ve ud­læn­din­ge­ne skyl­den, for når det kom­mer til pre­sti­ge byg­ge­ri­er m. m., så mang­ler kom­mu­ner­ne ik­ke pen­ge, det er ene og ale­ne et spørgs­mål om pri­o­ri­te­ring fra kom­mu­nens si­de om, hvad de vil bru­ge pen­ge­ne til.

Tove Ny­gaard

Hvor­for har re­ge­rin­gen så me­get imod 0- vækst når de selv bru­ger mi­nus- vækst? Selv­føl­ge­lig kan det mær­kes!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.