TJE­NER GULD PÅ

For­sik­rings­sel­ska­ber­ne har kro­ne­de da­ge, mens er­stat­nin­ger­ne til kun­der­ne ba­re fal­der og fal­der. Og in­gen priskrig er i ven­te

BT - - NAF - Pe­ter Nyholm pe­tj@ ber­ling­s­ke. dk Anders Kauf­feldt

FOR­SIK­RING

ak­au@ ber­ling­s­ke. dk

Der er grund til ju­bel, hvis man er di­rek­tør el­ler ak­tio­nær i et af Dan­marks stør­ste for­sik­rings­sel­ska­ber. Det går nem­lig rig­tig godt. Den stør­ste ak­tør i Dan­mark, Tryg, kom ud af 2014 med det stør­ste over­skud si­den 2010 - og sel­ska­bet be­ret­ter selv om, at det se­ne­ste kvar­tal var det bed­ste i for­sik­rings­sel­ska­bets hi­sto­rie.

Der­for be­løn­ner be­sty­rel­sen ak­tio­næ­rer­ne med det stør­ste ud­byt­te pr. ak­tie i man­ge år. Men set med for­bru­ge­røj­ne for­tæl­ler re­sul­ta­ter­ne en an­den hi­sto­rie. For sam­ti­dig har Tryg som an­dre sel­ska­ber re­du­ce­ret den an­del, der be­ta­les til­ba­ge til kun­der­ne i form af er­stat­nin­ger. Det gæl­der ik­ke mindst det stør­ste om­rå­de, bil­for­sik­rin­ger, hvor Tryg kun gi­ver 62 pct. til­ba­ge til kun­der­ne i er­stat­nin­ger på ka­sko, mens tal­let er no­get hø­je­re for an­svars­for­sik­rin­ger.

Hos Tryg er for­kla­rin­gen på det ual­min­de­ligt fe­de år først og frem­mest, at vej­ret har ar­tet sig bed­re end for­ven­tet, ly­der det fra kon­cern­di­rek­tør Lars Bon­de:

» Vi har re­sul­ta­ter, der skal be­væ­ge sig op og ned i takt med vej­r­be­gi­ven­he­der. I 2014 hav­de vi re­la­tivt få vej­r­be­gi­ven­he­der, og vi har ik­ke haft en rig­tig vin­ter. «

Lars Bon­de op­ly­ser, at Tryg har spa­ret en hel del på at ef­fek­ti­vi­se­re ska­des­ud­gif­ter­ne. F. eks. ved at sam­le ind­køb hos fær­re og for­hand­le re­pa­ra­tions­af­ta­ler med bil­værk­ste­der­ne.

Men Tryg gik jo langt for at hæ­ve pri­ser­ne for kun­der­ne for nog­le år si­den. Tog I mun­den for fuld?

» Sky­brud­det i 2011 var den væ­sent­lig­ste år­sag til pris­stig­nin­ger­ne for at ta­ge den nye ri­si­ko for vand­ska­der. Man hæ­ve­de pri­ser­ne på byg­nings- og ind­bo­for­sik­rin­ger for at be­græn­se kæl­der­ri­si­ko­en, der hvor der var størst ri­si­ko for over­svøm­mel­ser. Jeg har in­gen for­vent­ning om, at sky­brud­s­ri­si­ko­en fremad­ret­tet. «

fal­der

Priskrig er us­and­syn­ligt

Bå­de Top­dan­mark og Alm. Brand har i for­bin­del­se med års­regn­ska­ber­ne luf­tet mu­lig­he­den for en priskrig på sær­lig bil­for­sik­rin­ger. Men den tror Lars Bon­de ik­ke på:

» Jeg tror, at pri­ser­ne kom­mer til at ud­vik­le sig i takt med ri­si­ko­en - og det tror jeg ik­ke be­ty­der priskrig. Men pri­ser­ne skal af­spej­le ri­si­ko­en for ska­der. Du kan ik­ke ta­ge et år uden en rig­tig vin­ter som ud­gangs­punkt for ska­de­mæng­den fremad­ret­tet. «

Umid­del­bart er der da hel­ler ik­ke no­get, som ty­der på, at det ven­der fo­re­lø­big, kon­sta­te­rer ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea Chri­sti­an He­de, som føl­ger de fi­nan­si­el­le re­sul­ta­ter for for­sik­rings­sel­ska­ber­ne tæt:

» Jeg vur­de­rer, at der ik­ke kom­mer en priskrig. Pris­di­sci­pli­nen er høj i al for­ud­si­ge­lig frem­tid. Så der er in­gen, der vil by­de pri­ser­ne der­ned, hvor man ik­ke kan tje­ne pen­ge på dem. Men der er hård kon­kur­ren­ce på ud­valg­te for­sik­rings­ty­per. Bran­chens for­del er, at for­sik­ring ik­ke er et spæn­den­de pro­dukt, og der er ik­ke man­ge, der bru­ger tid på at un­der­sø­ge pri­ser­ne, « for­kla­rer Chri­sti­an He­de.

Ui­gen­nem­sku­e­li­ge fordele

Kon­kur­ren­ce­eks­pert og pro­fes­sor Pe­ter Møl­l­gaard fra CBS pe­ger på, at de me­get for­skel­li­ge vil­kår på for­sik­rin­ger mind­sker kon­kur­ren­cen. For det er svært at gen­nem­skue for­de­le­ne ved at skif­te for­sik­rings­sel­skab. Men over­ord­net set vi­ser er­fa­rin­ger­ne, at kun­der­ne får det bil­li­ge­re ved at skif­te sel­skab, el­ler i hvert fald ved at true med at gø­re det. For at øge skif­te­ly­sten har bran­chen sam­men med For­bru­ger­rå­det Tænk la­vet For­sik­rings­gu­i­den, som bur­de gø­re det let­te­re at sam­men­lig­ne pri­ser­ne på tværs:

» Det er svært at pres­se no­get igen­nem fra po­li­tisk hold. Så skal man la­ve en stan­dard­for­sik­ring på tværs af bran­chen. Det vil sæt­te kon­kur­ren­cen på for­skel­li­ge ka­rak­te­ri­sti­ka ud af kraft. Så der er nok ik­ke me­get an­det at gø­re end at un­der­støt­te, at po­r­ta­len får en god start. Men jeg an­er­ken­der, at der ved po­r­ta­len er en po­ten­ti­el ri­si­ko for, at sel­ska­ber­ne kig­ger for me­get på hin­an­dens pri­ser. «

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.