’’

BT - - NAF - Chri­sti­an He­de, ak­tie­a­na­ly­ti­ker i Nor­dea

Pris­di­sci­pli­nen er høj i al for­ud­si­ge­lig frem­tid. Der er in­gen, der vil by­de pri­ser­ne der­ned, hvor man ik­ke kan tje­ne pen­ge på dem

Fra bå­de myn­dig­he­der og for­bru­ger­or­ga­ni­sa­tio­ner er man me­get op­mærk­som­me på kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen. Hos For­bru­ger­rå­det Tænk me­ner se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen, at man fra po­li­tisk hold kan pres­se på for at få en stan­dar­di­se­ret for­sik­ring, som gør det let­te­re at sam­men­lig­ne sel­ska­ber­ne på pri­sen ale­ne:

» Hvis man la­ver ba­sis­for­sik­rin­ger, der er ens for de en­kel­te sel­ska­ber, så er det me­re na­tur­ligt at sam­men­lig­ne di­rek­te på pri­sen. Det kun­ne væ­re en mu­lig­hed. Det vil­le væ­re en ge­val­dig hjælp, hvis man på tværs af sel­ska­ber­ne stan­dar­di­se­rer byg­ge­klod­ser­ne i hver for­sik­ring. «

Men selv­om ud­vik­lin­gen i er­stat­nin­ger­ne sæt­ter grå hår i ho­ve­d­et på Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen, der har kig­get på om­rå­det læn­ge, så er kon­tor­chef Martin Nyvang ik­ke over­be­vist om, at ens for­sik­rings­pro­duk­ter er vej­en frem:

» Der er og­så ulem­per ved at ha­ve helt ens pro­duk­ter sel­ska­ber­ne imel­lem, for det stop­per in­nova­tio­nen. Så det skal man tæn­ke over, og så er der jo græn­ser for, hvor me­get sel­ska­ber­ne må ta­le med hin­an­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.