Po­li­ti­ke­re: Ned med pri­sen

BT - - NYHEDER - Pe­ter Nyholm pe­tj@ ber­ling­s­ke. dk

KRI­TIK

Det går den helt for­ker­te vej, når dan­sker­ne får min­dre og min­dre ud af de­res for­sik­rin­ger i form af er­stat­nings­ud­be­ta­lin­ger. Det er den en­ty­di­ge mel­ding fra de stør­ste par­ti­er i Fol­ke­tin­get.

Hos Ven­stre er for­bru­ger­ord­fø­rer Jan E. Pe­der­sen klar til at ’ se for­doms­frit på for­slag fra mi­ni­ste­ren’:

» Det vil for­ment­lig hjæl­pe på kon­kur­ren­cen, hvis pris­gen­nem­sig­tig­he­den bli­ver bed­re – men pri­sen er ik­ke det ene­ste, der be­ty­der no­get. Det er mindst li­ge så vig­tigt, at for­sik­rings­sel­ska­ber­ne ud­be­ta­ler hur­tigt og uden brok, når man har væ­ret ude for en for­sik­rings­be­gi­ven­hed. Hvis man har go­de er­fa­rin­ger med sit nu­væ­ren­de sel­skab, skal der me­get til, før man skif­ter. Jeg vil op­for­dre dan­sker­ne til at kon­tak­te de­res for­sik­rings­sel­skab og true med at skif­te for­sik­rings­sel­skab, hvis præ­mi­en ik­ke fal­der. «

Hos Dansk Fol­ke­par­ti kal­der for­bru­ger­ord­fø­rer Mette Hjer­mind Den­ck­er ud­vik­lin­gen for helt util­ste­delig, for­di den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling i ste­det bur­de kom­me for­bru­ger­ne til gavn øko­no­misk med bil­li­ge­re for­sik­rin­ger.

» Det er klart, at vi skal se på mu­lig­he­der­ne for at sik­re bed­re gen­nem­sig­tig­hed på om­rå­det, og så skal vi og­så se på, hvad vi yder­li­ge­re kan gø­re for at sik­re mo­bi­li­tet på om­rå­det. «

Vil sik­re gen­nem­sig­tig­hed

Og­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­bru­ger­ord­fø­rer An­ne Si­na me­ner, at det er en ær­ger­lig ud­vik­ling. Hun vil nu gå sam­men med bran­chen for at se på løs­nings­mu­lig­he­der:

» Jeg har ik­ke no­gen kon­kre­te for­slag til ini­ti­a­ti­ver her og nu, men vi må sam­men med bran­chen prø­ve at se på, hvad vi kan gø­re for at sik­re gen­nem­sig­tig­he­den for for­bru­ge­ren, så det gør det nem­me­re for for­bru­ge­ren at få et over­blik over si­ne be­hov og over si­ne for­sik­rin­ger - og­så med hen­blik på at gø­re det end­nu nem­me­re at skif­te fra et sel­skab til et an­det, « si­ger An­ne Si­na.

Hos bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring og Pen­sion, der or­ga­ni­se­rer ska­des­for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, me­ner un­der­di­rek­tør Hans Rey­mann Carl­sen, at kon­kur­ren­cen er god nok:

» Jeg kan ik­ke vur­de­re, om kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen har be­ty­det no­get for ud­vik­lin­gen i 2014. Vo­res bil­le­de er, at der er en ef­fek­tiv kon­kur­ren­ce på for­sik­rings­om­rå­det. Sel­ska­ber­ne op­le­ver, at de skal kæm­pe fra dør til dør for at be­va­re de­res mar­keds­an­del. «

Bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen står sam­men med For­bru­ger­rå­det Tænk bag til­ta­get For­sik­rings­gu­i­den, som net­op er ble­vet for­ny­et for at gi­ve en øget gen­nem­sig­tig­hed på mar­ke­det.

Er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Hen­rik Sass Lar­sen var umu­lig at træf­fe i sid­ste uge for en kom­men­tar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.