Fi­re an­holdt for tripel­drab

Be­væb­net po­li­ti slog i går til mod en lej­lig­hed i Ud­de­val­la og an­holdt en mand, som er mistænkt for at stå bag det uhyg­ge­li­ge tredob­bel­te drab. Tre an­dre er og­så an­holdt

BT - - DER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

DRA­MA­TISK AN­HOL­DEL­SE

Svensk po­li­ti an­holdt i går fi­re per­so­ner i for­bin­del­se med tripel- dra­bet i Sve­ri­ge.

Klok­ken 14.30 storme­de kampklædt po­li­ti en lej­lig­hed i Ud­de­val­la. Kort for­in­den hav­de po­li­ti­et an­holdt en mand i for­bin­del­se med det tredob­bel­te skud­drab nat­ten til lør­dag, som har sendt chok­bøl­ger igen­nem den lil­le by nord for Göte­borg og re­sten af Sve­ri­ge.

Uden­for lej­lig­he­den råb­te po­li­ti­et man­den an, da han kom gå­en­de med to kvin­der. Da han ik­ke re­a­ge­re­de straks, ka­ste­de fem- seks po­li­ti­folk sig straks over ham og over­man­de­de ham.

Slog dø­ren ind

» Der var po­li­ti­folk fra ind­sats­styr­ken med skar­plad­te vå­ben. Jeg så end­da en ret­s­tek­ni­ker, som gik ind af en si­de­ind­gang. Si­den kom fle­re po­li­ti­folk fra ind­sats­styr­ken der­til. Jeg så, at po­li­ti­et uden­for slog dø­ren ind. Der­ef­ter hør­te jeg, at de slog en an­den dør ind, og et par se­kun­der se­ne­re lød det som om, der blev af­fy­ret fi­re- fem skud, « si­ger øjen­vid­net Pon­tus, som bor i lej­lig­heds­kom­plek­set, til Expres­sen.

Man­den der blev på­gre­bet uden­for lej­lig­he­den er iføl­ge che­fankla­ger og le­der af ef­ter­forsk­nin­gen, Da­ni­el Eds­bag­ge, mistænkt for mord.

Et brød­re­par

En halv ti­me ef­ter ak­tio­nen mod lej­lig­he­den an­holdt po­li­ti­et yder­li­ge­re en per­son, og iføl­ge Expres­sen er og­så et brød­re­par se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen ble­vet an­holdt. Og­så de er mistænkt for at ha­ve ta­get del i de be­sti­al­ske skud­drab på 21- åri­ge Alaa Far­raj, 22- åri­ge Rawand Aziz og hans 18- åri­ge kæ­re­ste.

» Dis­se an­hol­del­ser er et re­sul­tat af vo­res ef­ter­forsk­ning si­den i mor­ges ( i går mor­ges, red.), « si­ger po­li­tiets tals­mand Chri­ster Fux­borg.

Sam­ti­dig med storm­lø­bet på lej­lig­he­den - og kun få ki­lo­me­ter der­fra - holdt fa­mi­lie og ven­ner en min­de­høj­ti­de­lig­hed for Rawand Aziz.

» Li­vet er ble­vet vendt fuld­stæn­dig på ho­ve­d­et. Det er ik­ke til at be­skri­ve sor­gen, « si­ger hans bror, Ran­di Aziz til Expres­sen.

Fle­re end 100 per­so­ner mød­te op i Ud­de­val­las moské for at ære Rawand Aziz’ min­de.

Po­li­ti­et har end­nu ik­ke ud­talt sig om mo­ti­vet bag for­bry­del­sen, men Ran­di Aziz an­ty­der, at der kan lig­ge æres­mo­ti­ver bag.

» Jeg traf ham i fre­dags. Han hav­de pla­ner om at flyt­te. Han vil­le kø­be et nyt hus, no­get han hav­de plan­lagt i lang tid, så jeg kun­ne hjæl­pe ham, « si­ger Ran­di Aziz.

» Han vil­le ska­be sig en frem­tid og en fa­mi­lie der. Han bo­e­de sam­men med sin kæ­re­ste og drøm­te om en frem­tid sam­men med hen­de, men de lod ham ik­ke gø­re det, « si­ger den søn­der­knu­ste bror.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var Rawand Aziz’ 18- åri­ge kæ­re­ste et­nisk svensk.

MAN­DAG 9. MARTS 2015

Ret­s­tek­ni­ke­re i ar­bej­de ef­ter fun­det af de tre skud­dræb­te per­so­ner i Ud­de­val­la tidlig lør­dag mor­gen.

Fo­to: Bjørn Lars­son

Man­ge ind­byg­ge­re i Ud­de­val­la gik i går for­bi drabs­ste­det, hvor de sat­te lys og blom­ster til min­de for de tre skud­dræb­te.

Fo­to: Bjørn Lars­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.