’ Jeg fat­ter det sta­dig ik­ke’

BT - - DER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

CHOK­TIL­STAND

Det var koldt og gråt i Ud­de­val­la i går. Reg­nen si­le­de trø­stes­løst ned. Det sam­me gjor­de tå­rer­ne.

Be­bo­er­ne i den lil­le by 50 ki­lo­me­ter nord for Göte­borg er tyn­get af dyb sorg ef­ter det tredob­bel­te skud­drab som ram­te by­en nat­ten til i går.

» Det var et chok, da vi hør­te det. Jeg fat­ter sta­dig ik­ke at det vir­ke­lig var ham, « si­ger søste­ren til 21- åri­ge Alaa Far­raj, som er en af de dræb­te.

Og­så den af­dø­des 21- åri­ge kæ­re­ste er dybt ulyk­ke­lig over ta­bet.

Vil­le in­gen no­get ondt

» Han var den bed­ste mand. Han stod op for al­le, når det var nød­ven­digt, og han sat­te sin fa­mi­lie, kæ­re­ste og ven­ner før no­get an­det, « si­ger Jo­han­na Gil­ler­stedt til Expres­sen

Iføl­ge sven­ske Expres­sen var Alaa Far­raj ble­vet løsladt ef­ter en dom på fem må­ne­ders fængsel for grov vold. Han har tid­li­ge­re væ­ret dømt for narko­ti­ka­han­del, vå­ben­be­sid­del­ser og trus­ler.

Men iføl­ge kæ­re­sten hav­de den dræb­te in­gen on­de in­ten­tio­ner over­ho­ve­det.

» Han var på det for­ker­te sted på det for­ker­te tids­punkt. Han vil­le in­gen no­get ondt, « for­tæl­ler Jo­han­na Gil­ler­stedt.

Man­ge ind­byg­ge­re trod­se­de reg­nen og gik lyd­løst for­bi drabs­ste­det med blom­ster og lys. En af dem var 26- åri­ge Besa Be­risha, som kend­te Alaa Far­raj, men ik­ke var ven­ner med ham.

Over­ve­jer at flyt­te

» Først føl­te jeg en væl­dig le­de. Si­den kom tan­ker­ne og spørgs­må­le­ne. Hvem vil­le dræ­be dem? Og Hvor­for? Det er vir­ke­lig skræm­men­de, « si­ger hun til Af­ton­bla­det.

Be­risha flyt­te­de til Ud­de­val­la for fi­re år si­den og har væ­ret glad for at bo i by­en, men nu over­ve­jer hun, at flyt­te.

» Det har får mig til at tæn­ke på frem­ti­den. Jag vil ger­ne ha­ve fa­mi­lie og børn, så jeg ved ik­ke, om jeg kan bli­ve bo­en­de her i Ud­de­val­la, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.