Kom­mu­ner­ne skæ­rer i æl­dreplej­en

BT - - NAF - Thomas N. Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: As­ger La­de­fo­ged

NEDSKÆ­RING

Der bli­ver skå­ret på hjem­me­hjæl­pen til de æl­dre i langt de fle­ste af kom­mu­ner­ne lan­det over.

Ud­gif­ter­ne til æl­dreple­je per per­son er fal­det i 90 af lan­dets kom­mu­ner de se­ne­ste fem år, og sam­let set er ud­gif­ter­ne til æl­dreple­je per bor­ger fal­det med 11,4 pro­cent på land­s­plan.

Det skri­ver Avi­sen Kom­mu­nen på bag­grund af tal fra Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et.

En gen­nem­gang vi­ser, at kom­mu­ner­ne i gen­nem­snit brug­te 41.623 kro­ner på bor­ge­re over 65 år i 2014, men der er me­get sto­re for­skel­le kom­mu­ner­ne imel­lem.

Det er i Ege­dal Kom­mu­ne, man bru­ger fær­re­st pen­ge på æl­dreplej­en, og der er be­hov for at spa­re, hvis det vok­sen­de an­tal æl­dre ik­ke skal gi­ve pro­ble­mer med at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men.

I Ege­dal er ud­gifts­ni­veau­et fal­det med 27,3 pro­cent i lø­bet af de se­ne­ste fem år, og kom­mu­nen bru­ger nu i gen­nem­snit 23.070 kro­ner per æl­dre ind­byg­ger.

Ud­over de

struk­tu­rel­le for­kla­rin­ger med so­ci­alt og øko­no­misk velstil­le­de æl­dre, der i hø­je­re grad end i re­sten af lan­det bli­ver i egen bo­lig og kla­rer sig selv, for­kla­rer den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne det la­ve ud­gifts­ni­veau med et stort fo­kus på fore­byg­gel­se.

» Vi in­ve­ste­rer me­get i sund­heds­frem­me og fore­byg­gel­se, og vi prø­ver at hjæl­pe de æl­dre til at hjæl­pe sig selv, « si­ger æl­dre­chef Erik Pe­ter­sen til Avi­sen Kom­mu­nen og po­in­te­r­er, at kom­mu­nen og­så har in­stal­le­ret selv­skyl­len­de toilet­ter og lofts­lif­te og en­ga­ge­ret sig i ar­bej­det med te­le­me­di­cin og pro­jek­ter med kol- pa­tien­ter.

90 ud af 98 kom­mu­ner har skå­ret i æl­dreplej­en de se­ne­ste fem år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.