Rø­de kvin­der – blå mænd

BT - - NAF - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Cas­per Chri­stof­fer­sen

PO­LI­TIK

For­skel­len på mænd og kvin­der vok­ser år for år.

De sid­ste 30 år er køn­ne­ne nem­lig gå­et hver sin vej po­li­tisk, og blandt kvin­der er der sta­dig et lil­le fler­tal bag den so­ci­al­de­mo­kra­tis­k­le­de­de re­ge­rin­gen, mens et stort fler­tal af mæn­de­ne der­i­mod stem­mer på et par­ti fra den blå fløj. Det skri­ver Po­li­ti­ken.

» Mænd og kvin­der teg­ner sig me­re og me­re som to for­skel­li­ge ar­ter. Egent­lig er det fan­ta­stisk, at de kan le­ve sam­men, når de po­li­tisk er så for­skel­li­ge, « si­ger pro­fes­sor i statskund­skab ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Jør­gen Goul Andersen til avi­sen.

Fak­tisk stem­te kvin­der­ne i 1970er­ne en smu­le til høj­re for mæn­de­ne, men lang­somt i be­gyn­del­sen af 1980er­ne be­væ­ge­de kvin­der­ne sig mod ven­stre på den po­li­ti­ske ska­la, mens mæn­de­ne har be­væ­get sig mod høj­re.

Nog­le be­grun­der det iføl­ge Po­li­ti­ken med, at fle­re kvin­der er of­fent­ligt an­sat­te, og det er der­for i de­res in­ter­es­se at stem­me for en stor of­fent­lig sek­tor, mens an­dre pe­ger på, at det skyl­des, kvin­der i hø­je­re grad end mænd har fo­kus på plej­en af sam­fun­dets børn, sy­ge og æl­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.